Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 30.4.2018г. до 30.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1222/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.С.С. С.Г.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 30.4.2018г.
ВРЪЩА подадената от С.С.С., с ЕГН ********** *** съдебен адрес:***, чрез адв. М.А.К., против С.Г.К., ЕГН ********** с постоянен адрес *** искова молба вх. № 4923/06.10.2017 г., по повод, на която е образувано настоящото дело. ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по гр.д. № 1222 по описа на КРС за 2017 година. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред БОС в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.
В законна сила на 15.5.2018г.
2 НОХД No 146/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
С.И.С. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 26.4.2018г.
С.И.С.
На осн.чл. 343 б,ал.2;вр. ал. 1 от НК, при условията на чл. 55 , ал. 1, т.1 и ал.2 от НК на обв. С.И.С. се определя наказание три месеца лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален строг режим и с глоба от 250.00 /двеста и петдесет/ лева. На основание чл. 343 г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемият С.И.С. се лишава от право да управлява МПС за срок от три месеца. На основание чл.59, ал.ІV от НК се приспада времето през което С.И.С. е бил лишен по административен ред от право да управлява МПС считано от 11.04.2018 г.
В законна сила на 26.4.2018г.
3 НОХД No 152/2018 Съставяне на официален документ с невярно съдържание РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Р.М.С. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 30.4.2018г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемата мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на Р.М.С. ЕГН ********** мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
Р.М.С.
В законна сила на 11.5.2018г.
4 НОХД No 152/2018 Съставяне на официален документ с невярно съдържание РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Р.М.С. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 30.4.2018г.
Р.М.С.
На осн.чл. 311, ал. 1 от НК, при условията на чл. 54 , ал. 1 от НК на обвиняемата Р.М. Сюлеймaн се определя наказание ТРИ месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от три години .
В законна сила на 30.4.2018г.