РЕШЕНИЕ

 

91 / 27.4.2018г.                        град Карнобат

 

В   ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                                                              І граждански състав

На двадесет и седми март                                 през две хиляди и осемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Станчева

 

Секретар: Веска Христова

като разгледа докладваното от съдия Т.Станчева

гражданско  дело номер 1300 по описа за  2017 година,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по исковата молба на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ”  ЕАД, ЕИК 203670940 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, чрез пълномощника К.М.М. – в качеството на юрисконсулт, с адрес за съобщения: гр. София, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4 против Ю.М.К., ЕГН **********, с адрес: ***, с която се иска от съда на основание чл. 422 ГПК, вр. чл. 415 ГПК, вр. чл. 240 ЗЗД и чл. 87 от ЗДЗД, да се приеме за установено, че ответникът дължи на ищеца обща сума от 2584.22 лева, от които сумата 1000,00 лв. (хиляда лева) - главница; договорна лихва: 1064.00лв. (хиляда и шестдесет и четири лева) за периода от 18.04.2014 г. до 14.03.2015 г. (падеж на последна погасителна вноска) и обезщетение за забава: 520.22 лв. (петстотин и двадесет лева и 22 стотинки), считано от 19.04.2014 г. до датата на подаване на заявлението в районен съд, ведно със законната лихва върху главницата считано от 30.08.2017г., за които суми ищецът се е снабдил със заповед за изпълнение № 731/01.09.2017г. по ч.гр.д. № 1045/2017г. на КРС, издадена на основание чл.410 от ГПК.

Ищецът претендира и направените по делото разноски в заповедното и настоящото производство.

Препис от исковата молба е редовно връчен на ответника и в срока по чл. 131 ГПК не е постъпил писмен отговор.

С изразено писмено становище представено в съдебно заседание на 27.03.2018 г. процесуалният представител на ищцовото дружество, счита липсата на писмен отговор за признаване съществуването на вземането, поради което прави искане за постановяване на решение по чл. 237 ГПК. Представя списък на разноските по чл. 80 ГПК.

В съдебно заседание ответникът се явява и заявява, че признава иска, като не го оспорва по основание и размер.

Предвид изложеното, съдът намира, че в случая са налице кумулативно предвидените предпоставки на чл. 237, ал. 1 ГПК, за постановяване на решение при признание на иска и не се установяват пречките, предвидени в чл.237, ал.3 от ГПК за постановяване на такова.

В тази ситуация и на основание чл. 237, ал. 2 ГПК съдът е освободен от задължението да излага мотиви, като е достатъчно да се отбележи, че исковете се уважават и решението се основава на признанието на иска.

Предвид уважаването на исковите претенции, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, ответникът дължи на ищеца направените по делото разноски в заповедното и исковото производство.

Видно от заповед №731/01.09.207г. по ч.гр.дело № 1045/2017г. съдът е присъдил в полза на ищеца разноски в размер на 101,68 лева, от които 51.68 лева –държавна такса и 50 лева –юрисконсултско възнаграждение, които следва да се възложат на ответника.

Ищцовото дружество претендира като разноски в исковото производство юрисконсултско възнаграждение в размер на 350лева и довнесена държавна такса в размер на 51,68 лева, съгласно представения списък по чл.80 от ГПК. При разглеждането на претенцията за разноски, съдът взе предвид че исковата молба е подадена от юрисконсулт, делото не се отличава с правна и фактическа сложност и е проведено само едно съдебно заседание по предявения иск, в което ищцовото дружество се представлява от юрисконсулт. Предвид гореизложеното, на основание чл.78, ал.8 от ГПК във вр. чл.25, ал.1 от НЗПП, дължимото възнаграждение за юрисконсулт следва да се определи в размер на 100 лв. и в полза на ищеца следва да се присъдят, разноски в исковото производство в размер на 151,68 лв.

 

         Мотивиран от гореизложеното, Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника Ю.М.К., ЕГН **********, с адрес: ***, че ДЪЛЖИ  на АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ”  ЕАД, ЕИК 203670940 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, чрез пълномощника К.М.М. – в качеството на юрисконсулт, с адрес за съобщения: гр. София, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4 сумите в размер на 1000.00 лв. (хиляда лева) -  главница, ведно със законната лихва от 30.08.2017 година до окончателното изплащане на сумата; договорна лихва: 1064.00лв. (хиляда и шестдесет и четири лева) за периода от 18.04.2014 г. до 14.03.2015 г. и обезщетение за забава: 520.22 лв. (петстотин и двадесет лева и 22 стотинки), считано от 19.04.2014 г. до 30.08.2017г., ведно със законната лихва върху главницата от 30.08.2017г.- датата на депозиране на заявлението по чл. 410 от ГПК до окончателното ѝ плащане, за които суми е издадена по чл. 410  от ГПК заповед за изпълнение № 731/01.09.2017 г. по ч.гр.дело № 1045/2017 г. по описа на КРС.

ОСЪЖДА Ю.М.К., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ”  ЕАД, ЕИК 203670940 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, чрез пълномощника К.М.М. – в качеството на юрисконсулт, с адрес за съобщения: гр. София, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4 в сумата от 151,68 лева /сто петдесет и осем лева и шестдесет и осем стотинки/, представляваща направените от ищеца АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ”  ЕАД, разноски в исковото производство.

 

ОСЪЖДА Ю.М.К., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ”  ЕАД, ЕИК 203670940 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, чрез пълномощника К.М.М. – в качеството на юрисконсулт, с адрес за съобщения: гр. София, бул. Д-р Петър Дертлиев № 25, офис – сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4 сумата от 101.68 лв./сто и един лева и шестдесет и осем стотинки/, представляваща направените от ищеца АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ”  ЕАД, разноски в заповедното производство.

Решението  подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

 

 

 

              РАЙОНЕН СЪДИЯ: