РЕШЕНИЕ

 

92 / 27.4.2018г. ,                        град Карнобат

 

В   ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                                                                  І граждански състав

На дванадесет и седми март                                         през две хиляди и осемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Станчева

 

Секретар: Веска Христова

като разгледа докладваното от съдия Т.Станчева

гражданско  дело номер 1223 по описа за  2017 година,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по исковата молба на „Мобилтел“ ЕАД ЕИК 131468980, гр.София, против К.Д.Д., ЕГН ********** за  признаване за установено, че ответникът дължи на ищеца сумата в размер от 323.55 лв., включваща главница в размер на 241.30 лева потребени и неплатени далекосъобщителни услуги по Договор Д1267772 и неустойка в размер на 82.25 лева за предсрочно прекратяване на договора за далекосъобщителни услуги, за които ищеца се е снабдил със заповед за изпълнение № 673/11.08.2017г. по ч.гр.д. № 945/2017г. на КРС, издадена на основание чл.410 от ГПК.

Ищецът претендира и направените разноски в заповедното и настоящото производство.

Препис от исковата молба е редовно връчен на ответника и в срока по чл. 131 ГПК не постъпил писмен отговор. Ответникът редовно призован не се явява в съдебно заседание.

Въз основа на събраните по делото писмени доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

Производството е инициирано с подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК от кредитора Мобилтел“ ЕАД срещу К.Д.Д., по което е образувано ч. гр. дело № 945/2017г. на КРС за издаване на заповед за изпълнение. В полза на заявителя е била издадена заповед за изпълнение на парично задължение № 673/11.08.2017г., за процесните суми. 

В срока по чл. 414, ал. 2 ГПК, длъжникът е подал възражение за недължимост, като съдът е указал на кредитора да предяви иск за установяване на вземането си в месечния срок от връчване на съобщението. Исковете са предявени в преклузивния срок, поради което са допустими и подлежат на разглеждане по същество.

Предявените искове са с правно основание чл.422, във вр. чл. 415 ГПК във вр. чл.79, ал.1 от ЗЗД и чл.92 от ЗЗД.

Установява се, че между ищеца и ответника на 02.09.2008г. е сключен договор Д1267772 за предоставяне на далекосъобщителни услуги.

В срока на действието на договора „Мобилтел“ ЕАД е издал на ответника за предоставените услуги следните фактури:

 фактура № 303834714/01.12.2014 г. с падеж на плащане 21.12.2014 г. за отчетен период от 28.10.2014 г. до 27.11.2014 г. за ползване па далекосъобщителни услуги за сумата от 90.26 лв. (деветдесет лева и двадесет и шест стотинки);

 фактура № 305683501/02.01.2015 г., е падеж на плащане 22.01.2015 г. за отчетен период от 28.11.2015 г. до 27.12.2014 г., за ползване на далекосъобщителни услуги за сумата от 49.55 лв. (четиридесет и девет лева и петдесет и пет стотинки);

фактура № 307294452/01.02.2015 г. с падеж на плащане 21.02.2015 г.

за отчетен период от 28.12.2014 г. до 27.01.2015 г. за ползване на далекосъобщителни услуги за сумата от 41.04 лв. (четиридесет и един лв. и четири стотинки);

фактура № 308894989/04.03.2015 г с падеж на плащане 24.03.2015 г. за отчетен период от 28.01.2015 г. до 27.02.2015 г., за ползване на далекосъобщителни услуги за сумата от 11.89 лв. (единадесет лева и осемдесет и девет стотинки);

 фактура № 310490555/01.04.2015 г., с падеж на плащане 21.04.2015 година за отчетен период 28.02.2015 година до 27.03.2015 г. за ползване на далекосъобщителни услуги за сумата от 11.89 лв. (единадесет лева и осемдесет и девет стотинки);

фактура № 312336925/05.05.2015 г. с падеж на плащане 25.05.2015 г.. за отчетен период от 28.03.2015 г. до 27.04.2015 г. за ползване на далекосъобщителни услуги за сумата от 11.89 лв. (единадесет лева и осемдесет и девет стотинки);

 фактура № 566645312/27.05.2015 г. . с падеж на плащане 27.05.2015 г.. за отчетен период от 28.04.2015 г. до 27.05.2015 г., в която е начислена неустойка за предсрочно прекратяване на договора за далекосъобщителни услуги в размер на 82.25 лв. (осемдесет и два лева и двадесет и пет стотинки);

фактура № 314030864/02.06.2015 г., с падеж на плащане 22.06.2015 г. за отчетен период от 28.04.2015 година до 27.05.2015 г.. за ползване на далекосъобщителни услуги за сумата от 24.78 лв. (двадесет и четири лева и седемдесет и осем стотинки).

Ответникът не изпълнил задълженията си по договора и не заплатил в срок дължими към оператора - ищец суми за потребените услуги, поради което оператора –ищец прекратил едностранно сключените с ответника далекосъобщителни услуги и му начислил неустойка за предсрочно прекратяване на договора за далекосъобщителни услуги. Ищецът се снабдил със заповед за изпълнение № 673/11.08.2017г. по ч.гр.д. № 945/2017г. на КРС, издадена на основание чл.410 от ГПК.

 

Предметът на иска по чл. 422, вр. чл. 415 ал.1 от ГПК, за съществуване на вземането обхваща както иска за главницата, неустойката и присъдените лихви, за които е издадена заповед за изпълнение, така и за разноските, които са направени в заповедното производство. Това произтича от указанията, дадени с ТР №4/2013 г. на ОСГТК на ВКС, т.12. След подаване на исковата молба, ищецът е направил отказ от претенцията си в размер на 51,17 лв. за мораторна лихва върху главницата и съдът прекрати производството в тази част.

По делото, преди съдебното заседание на 26.03.2017г., ищецът е депозирал молба - вх. № 1507, с която заявява, че след образуване на исковото производство ответникът е направил плащане на сумата в размер на 538,27 лева, с която са погасени главницата и разноските по заповедното производство. Направеното плащане, според ищеца следва да се вземе предвид на основание чл.235, ал.3 от ГПК, като факт настъпил в хода на производството и като признание на иска.

Съгласно т.9 от ТР № 4/18.06.2014 г. на ОСГТК на ВКС, в производството по чл.422, респ. чл.415 ал.1 ГПК, съществуването на вземането по издадена заповед за изпълнение се установява към момента на приключване на съдебното дирене в исковия процес, като в това производство нормата на чл.235 ал.3 ГПК намира приложение по отношение на фактите, настъпили след подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, с изключение на факта на удовлетворяване на вземането чрез осъществено принудително събиране на сумите по издадения изпълнителен лист въз основа на разпореждането за незабавно изпълнение в образувания изпълнителен процес.

Съдът като се съобрази, че ищецът с молба-становище от 26.03.2018г. заявява, че ответникът, след образуване на производството по настоящото дело, е платил сумата в размер на 538,27 лева, с което е погасил изцяло задължението по заповед № 673/11.08.2017г. по ч.гр.дело № 945/2017г. на КРС, счита че следва да се съобрази с чл.235, ал.3 от ГПК и да отхвърли предявените искове, поради изпълнение на задължението от страна на ответника. Претенциите за разноски по заповедното производство също следва да бъдат отхвърлени, тъй като ищецът посочва, че са платени изцяло.

Съдът намира, че разноските по настоящото производство в размер на 205 лева, от които 25 лева –държавна такса и 180лева –възнаграждение на адвокат, следва да бъдат възложени на ответника. Настоящото исково производство е образувано в резултат поведението на ответника,  тъй като същият не е платил задължението си по издадената заповед за изпълнение № 673/11.08.2017г. по ч.гр.дело № 945/2017г. на КРС, депозирал е възражение, което е довело до образуване на настоящото производство.

         Мотивиран от гореизложеното, Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ, като предявените от „Мобилтел“ ЕАД ЕИК 131468980, гр.София искове срещу К.Д.Д., ЕГН **********,*** за приемане за установено, че К.Д.Д. дължи  на Мобилтел“ ЕАД, сумите в размер на 241,30 лева /двеста четиридесет и един лева и тридесет стотинки/ - главница за потребени и неплатени далекосъобщителни услуги по Договор Д1267772 и неустойка в размер на 82.25 лева за предсрочно прекратяване на договора за далекосъобщителни услуги, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 10.08.2017г., като погасени чрез плащане, за които суми е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК на 11.08.2017г. по  ч.гр.д. № 945/2017г. на КРС.

ОТХВЪРЛЯ, като неоснователна претенцията на „Мобилтел“ ЕАД ЕИК 131468980, гр.София срещу К.Д.Д., ЕГН ********** за осъждане на ответника да плати на  ищеца  Мобилтел“ ЕАД сумата от 205.00 лева /двеста и пет лева/, представляваща направените от ищеца, разноски в заповедното производство, поради извършено плащане в хода на процеса.

ОСЪЖДА, К.Д.Д., ЕГН **********,*** да плати на „Мобилтел“ ЕАД ЕИК 131468980, гр.София сумата от 205.00 лева /двеста и пет лева/, представляваща направените от ищеца, разноски в исковото производство.

Решението  подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

 

 

 

              РАЙОНЕН СЪДИЯ: