О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е  № 119 / 27.4.2018г.                                                           Гр.Карнобат

 

 

КАРНОБАТСКИ РАЙОНЕН СЪД                                НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми април през две хиляди и седемнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

                                            Председател:  Мариела Иванова

                                      

като разгледа докладваното от съдия Иванова НЧД №151 по описа за 2018год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 68, ал.5 от Закона за министерство на вътрешните работи.Образувано е по искане на полицейски орган при РУ-Карнобат за принудително извършване на полицейска регистрация от органите на полицията спрямо обвиняемо лице С.А.С. ***.

В искането се сочи, че по описа на  РУ-Карнобат се води досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 345, ал.2 НК. В искането се сочи, че към наказателна отговорност е привлечен обв. С.А.С..

Във връзка с горното,към искането са приложени и необходимите писмени материали.

Карнобатски районен съд след като се запозна с материалите, приложени към искането, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Искането е направено от компетентен орган съгласно Закона за министерство на вътрешните работи и чл. 11.ал.4 от Наредба за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация.

Същото е процесуално допустимо.

Към искането са приложени необходимите писмени доказателства.

Обвиняемият С.А.С. е привлечен към наказателна отговорност за извършено от него умишлено престъпление по чл. 345, ал.2 НК.

Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал.1 ЗМВР-Полицейските органи извършват полицейска регистрация на лица, които са привлечени като обвиняеми за извършено умишлено престъпление от общ характер.В изпълнение на предписаните законови изисквания разследващият орган е изготвил Уведомление по чл. 11, ал.1 от Наредбата, въз основа на което е определен и полицейски орган който е следвало да снеме полицейската регистрация.

На 26.04.2018 г. обв. С. е подписал декларация в която е удостоверил, че не дава съгласие за извършване на полицейска регистрация по реда на чл. 68, ал.3, т.2 и т.3 ЗМВР.

В настоящето производство са налице предпоставките касаещи принудително извършване на полицейска регистрация от органите на полицията спрямо обвиняемо лице Андон С..

Воден от изложеното и на основание чл. 68, ал.5 от Закона за министерство на вътрешните работи

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

РАЗРЕШАВА принудително извършване на дактилоскопиране и фотографиране от органите на полицията спрямо С.А.С. ***-обвиняем по БП №140/2018г. по описа на РУ Карнобат.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

     

 

 Районен съдия: