Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 56 / 27.4.2018г.  гр. Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На двадесет и девети март     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

 

                                                 Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                     2..........................................

 

 

Секретар ………………ДАРИНА ЕНЕВА …............................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

А Н Х дело номер.......6..........по описа за...............2018................година

          Производството по настоящото дело е по реда на чл. 59  и сл. от ЗАНН , като е образувано по повод подадената жалба от Община Карнобат чрез нейният законен представител – Г.Д. ***   против наказателно постановление № НЯСС- 181 от 02.11.2017  година  на заместник- председателя на Държавната агенция за метрологичен  и технически  надзор   с което на горепосочения жалбоподател  за извършено  административно нарушение по чл. 190 а ал. 1 т.3 от Закона за водите  е   наложено административно наказание имуществена санкция в размер на  1000  лв. на основание чл. 200 ал.1 т.39 от Закона за водите  .

          Жалбоподателят посочен по- горе   е останал недоволен от така наложеното му административно наказание , като същият   в жалбата си твърди , че не е извършил съответното административно нарушение  за което   му е   наложено и съответното административно наказание с горепосоченото наказателно постановление  и че същото наказателно постановление било издадено като противоречащо на материалния и процесуалния закони  и затова   моли съдът да отмени  така обжалваното от него наказателно постановление.

 В съдебно заседание жалбоподателят посочен по- горе  редовно призован  се явява неговия процесуалният си представител  адв. Колева   който поддържа жалбата и моли съдът да отмени издаденото наказателно постановление като незаконосъобразно .

          За административнонаказващия орган редовно призован не    се явява неговия процесуален представител в съдебно заседание , като същият       взема категорично становище с приложеното становище  по  така подадената срещу издаденото наказателно постановление жалба, като счита същата за неоснователна и моли съда да я отхвърли като такава .

След поотделната и съвкупна преценка на събраните по време на съдебното следствие доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

          Обжалваното от жалбоподателя  Община Карнобат    наказателно постановление № НЯСС - 181 от 02.11.2017  година  на заместник- председателя на Държавната агенция за метрологичен  и технически  надзор     е издадено въз основа на АУАН №  06-059 от 14.09.2017 година  който констатира за  извършено административно нарушение от жалбоподателя на неизвестна дата  което се изразява в следното , че  на 13.07.2017 година  при извършена проверка на язовир  в имот № 000200 , находящ се в поземлен имот № 000200 в землището на село Огнен , Община Карнобат , собственост на Община Карнобат  по акт за публична общинска собственост  се установило при оглед и обход  на язовира наличие на  храстовидна и дървесна растителност  по воден и въздушен откос на язовирната стена тъй като не е не е изпълнено от собственика  на същия язовир задължителното предписание , дадено му констативен протокол  № 06-01-202 от 13.07.2016 г. на Главна дирекция Надзор на язовирните стени  и съоръженията при тях  , а именно – да се премахне  храстовидната  и дървесна растителност  със срок за изпълнение 20.09.2016 година   с което негово извършено деяние е нарушил разпоредбата на чл.190 а ал.1 т.3 от Закона за водите   като затова му е    наложено административно наказание имуществена санкция   в размер на 1000 лв. на основание  чл. 200  ал.1 т.39  от същия закон . 

          В съдебно заседание видно от събраните по делото  писмени доказателства – констативен протокол  № 06-01-202 от 13.07.2016 г. на ДАМТН – Главна дирекция  надзор на язовирните стени и съоръженията към тях от огледа на язовирната стена и съоръженията към нея на процесния язовир и  констативен протокол № 06- 01-128 от 13.07.2017 година на ДАМТН – Главна дирекция  надзор на язовирните стени и съоръженията към тях пак за извършена втора проверка  и контрол на язовирната стена и съоръженията към нея на същия процесен язовир  е че на  13.07.2016 г. е извършена проверка на процесния язовир находящ се в имот № 0002000 находящ се в землището на село Огнен, Община Карнобат  който е собственост на жалбоподателя Община Карнобат като при него са се установили наличие на дървесна и храстовидна растителност на стената на язовира и е дадена предписания на собственика да ги премахне в срок до 20.09.2016 година., което същият не е сторил и на 13.07.2017 година при извършената втора проверка на същия обект – процесния язовир за техническото състояние  и експлоатационната годност на язовирната стена  и съоръженията към нея се е установило , че същите предписания не са изпълнени или са частично изпълнени, като затова му е съставен процесния АУАН за извършено нарушение от жалбоподателя въз основа на който е издадено и процесното наказателно постановление.   

          В съдебно заседание са разпитани като свидетели  лицата В. А. , М. К. и Д. М. от които  първите двама са свидетели очевидци на извършеното от жалбоподателя адм. нарушение и които потвърждават за извършеното адм. нарушение от жалбоподателя.          

Преценявайки всички актове  по адм.наказателната преписка , съдът намира , че при ангажирането на адм. наказателната отговорност на жалбоподателя са допуснати  многобройни съществени нарушения , всяко от които  представлява самостоятелно основание за отмяна на процесното наказателно постановление и които са : 1. При съставянето на АУАН и НП са допуснати съществени нарушения на чл. 42 т. 3  от ЗАНН и чл. 57 ал.1 т.5 от ЗАНН тъй като не е посочено датата на извършеното от жалбоподателя адм. нарушение , което е задължителен реквизит на всеки адм. акт и непосочването им води до абсолютна незаконосъобразност на издадените в случая АУАН и НП  тъй като същите не може да се санират , което води до единствения извод, че обжалваното наказателно постановление като абсолютно незаконосъобразно на това основание следва да бъде отменено изцяло. 2. Непосочването на датата на извършването на адм. нарушение  води до незаконосъобразност  на процесното наказателно постановление и на основание чл. 34 ал.1 от ЗАНН  тъй като в случая цялото адм. наказателно производство е образувано след преклузивния срок по чл. 34 ал.1 от ЗАНН    тъй като ако се приеме , че жалбоподателят е извършил адм. нарушение на датата на изтичането на дадения му в предписанието 3 месечен срок, то АУАН е можело да бъде съставен в срок до 2012.2016 г.  тъй като в случая на адм. наказващия орган е бил известен  като нарушител Община Карнобат. 3. При съставянето на  процесните АУАН и НП са допуснати съществени нарушения на  императивните процесуални разпоредби на  чл. 42 т.5 от ЗАНН – по отношение на АУАН и чл. 57 ал.1 т.6 от ЗАНН- по отношение на НП  тъй като грешно е посочена нарушената санкционна правна норма от жалбоподателя която се явява чл. 200  ал.1 т.39 от Закона за водите , а не грешно посочената чл. 190 а ал.1  т.3 от същия закон която норма урежда правомощията на контролните органи по закона за водите , а не съдържа правила за поведение и то задължителни за правни субекти. Освен това  и АУАН и наказателното постановление  не отговарят на императивните разпоредби  на чл. 42 т.4 от ЗАНН и чл. 57 ал.1 т.5 от ЗАНН тъй като в тях както бе посочено по- горе не е посочена не само датата на извършване на адм. нарушение ,но  и няма описание на  обстоятелствата при които то е извършено , както и в наказателното постановление липсват посочване на доказателства които да го потвърждават.Това е също самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление тъй като непосочването на тези императивни реквизити или тяхното грешно посочване , опорочават съществено тези актове на адм. наказващия орган и това води до абсолютна незаконосъобразност на процесното наказателно постановление.    

          Съдът намира, с оглед на гореизложеното , че се доказаха за верни направените възражения от страна на жалбоподателя за незаконосъобразност на процесните АУАН и НП и че са налице нарушения на процесуалния закон при осъществяването на цялото адм. наказателно производство спрямо същия , както и че са налице нарушения и на материалния закон – ЗВ от страна на наказващия орган, които касаят и водят до пълна отмяна на процесното наказателно постановление.Затова и съдът намира, че следва само на тези основания да бъде отменено процесното наказателно постановление , а не да се изследва от съда дали случая е маловажен по смисъла на чл. 28 от ЗАНН съобразно събраните по делото доказателства и затова ако административнонаказващия орган не е приложил правилно същата разпоредба , то съдът след като намери, че са  налице предпоставките за това , само  на това същото основание да отмени  наказателното постановление, поради издаването му в противоречие на закона.

          Мотивиран от гореизложеното Карнобатският районен съд

                                          

Р       Е      Ш        И       :

         

                    ОТМЕНЯ  изцяло наказателно постановление № НЯСС – 181   от 02.11.2017  година на  заместник- председателя на Държавната агенция за метрологичен  и технически  надзор  което    е издадено въз основа на АУАН №  06-059 от 14.09.2017 година  срещу Община Карнобат  , с което на същата  за извършено  административно нарушение по чл. 190 а ал. 1 т.3 от Закона за водите  е   наложено административно наказание -имуществена санкция в размер на  1000  лв. на основание чл. 200 ал.1 т.39 от Закона за водите  , като напълно незаконосъобразно. 

 

          РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд Бургас  в 14 дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: