Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 25.4.2018г. до 25.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1224/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Р.С. И.Ю.Т. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 25.4.2018г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете Р. Ю. Т., род. на ***г., ЕГН: ********** на майката А.Р.С., ЕГН: **********, с адрес: ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата И.Ю.Т., ЕГН: ********** ***, с малолетното му дете Р. Ю. Т., род. на ***г., ЕГН: ********** всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, с преспиване, както и 30 дни през лятната ваканция, когато майката не ползва платен годишен отпуск. ЗАМЕСТВА СЪГЛАСИЕТО на бащата И.Ю.Т., ЕГН: ********** ***, за пътувания на детето му Р. Ю. Т., род. на ***г., ЕГН: **********, извън територията на Република България – в Кралство Нидерландия, със съгласието на своята майка А.Р.С. за период от пет години всяка календарна година за времето: от 15 декември до 15 януари; от 25 март до 25 април; от 01 юли до 15 септември, считано от влизане на решението в сила, както и за издаването на паспорт по реда на Закона за българските лични документи на детето му Р. Ю. Т., род. на ***г., ЕГН: **********. ДОПУСКА, на основание чл. 127а, ал. 4 СК, ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ на решението в частта относно даденото разрешение, заместващо съгласието на бащата И.Ю.Т., ЕГН: **********, да бъде издаден паспорт на детето Р. Ю. Т., род. на ***г., ЕГН: **********, както и същото да пътува с майка си майката А.Р.С., ЕГН: ********** от РБългария до Кралство Нидерландия/Холандия/ и от Кралство Нидерландия /Холандия/ до РБългария. ОСЪЖДА И.Ю.Т., ЕГН: ********** *** ДА ЗАПЛАЩА на малолетното си дете Р. Ю. Т., род. на ***г., ЕГН: **********, чрез неговата майка и законен представител А.Р.С., ЕГН: **********, с адрес: ***, месечна издръжка в размер на 128 лв. /сто двадесет и осем/ лева, дължима считано от подаване на исковата молба 06.10.2017 г. до настъпване на законови основания за изменението или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, считано от падежа й до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата до пълния му предявен размер от 180 лева, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. На основание чл. 242, ал. 1 от ГПК ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, в частта относно присъдената издръжка. ОСЪЖДА И.Ю.Т., ЕГН: ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на А.Р.С., ЕГН: **********, с адрес: ***, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК направените по делото разноски в общ размер на 660,00 лв. /шестстотин и шестдесет лева/. ОСЪЖДА И.Ю.Т., ЕГН: ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ на Държавата по сметка на Карнобатския районен съд дължимата държавна такса върху присъдената месечна издръжка в размер на 184,32 лв./сто осемдесет и четири лева и тридесет и две стотинки/. Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила на 15.5.2018г.
2 НОХД No 109/2018 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
А.А.Ш. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 25.4.2018г.
След като произнесе присъдата си на основание чл. 309 от НПК съдът се занима и с наложената на подсъдимия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на подсъдимия А.А.Ш. с ЕГН **********, мярка за неотклонение – „ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано и/или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
А.А.Ш.
В законна сила на 3.5.2018г.
3 НОХД No 109/2018 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
А.А.Ш. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 25.4.2018г.
А.А.Ш.
На основание чл. 345, ал. 2, вр. чл. 345, ал. 1 от НК, вр. чл. 140, ал. 1 от ЗДП, вр. чл. 2 и чл. 3, ал.1 от Наредба № I-45 от 24. 03. 2000 г. на подс.А.А.Ш., при приложение на разпоредбата на чл. 54 от НК се определя наказание ГЛОБА В РАЗМЕР НА 500 /петстотин/ ЛЕВА.
В законна сила на 25.4.2018г.