Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 55 / 20.4.2018г. ,                        град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                                  І наказателен състав

На двадесет и първи март,                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                    

                                                   Председател :   ТАТЯНА СТАНЧЕВА

                                  Съдебни заседатели :1.

                                                                       2.

Секретар: Веска Христова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Станчева

АНД № 438 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН, образувано по жалба на „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК 121699202, седалище и адрес на управление:  област София, община Столична, гр.София, 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 42, представлявано от Валентин Василев Златев против наказателно постановление № 02-171/26.09.2017 г. на Началник на Регионален отдел „Метрологичен надзор - Югоизточна България” на Главна дирекция „Метрологичен Надзор” към Държавна агенция за Метрологичен и технически надзор (ДАМТН), с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „Имуществена санкция“ в размер на по 200 /двеста/ лв. на основание чл.85, ал.2, вр. с ал.1 от Закона за измерванията, за установени две нарушения на чл.44, т.4, вр. чл.43, ал.1 от Закона за измерванията.

В жалбата се излагат съображения за незаконосъобразност на цитираното наказателно постановление и се моли за неговата отмяна.

В съдебно заседание, жалбоподателят, редовно призован не се явява, за него се явява упълномощен юк.И., която поддържа твърденията за незаконосъобразност на НП и моли за неговата отмяна.

Ответникът по жалбата ДАМТД, Регионален отдел Югоизточна България в писмено становище, заявява, че жалбата е неоснователна и моли за потвърждаване на наказателното постановление. В съдебно заседание АНО се представлява от юк. Петров, който поддържа писменото становище на началник Регионален отдел Югоизточна България и моли за потвърждаване на обжалваното наказателно постановление.

Въз основа на събраните по делото доказателства съдът приема за установено от фактическа и правна страна:

На 25.04.2017 г. в 12:00 часа, е извършена надзорна проверка от св.Т.М. – ст.инспектор в ГД МН РО Югоизточна България на „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, в качеството му на лице, използващо средства за измерване (СИ) за целите на чл. 5 от ЗИ. Проверката е извършена в обект, стопанисван от ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, в гр.Карнобат, бул. “Москва“. При проверката е установено, че „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД при продажбата на светли горива използва за измервания, свързани с осъществяване на търговски плащания в случаите на чл. 5 от ЗИ, средство за измерване - бензиноколонка, тип MZ 6108, с идентификационен номер 166219, произведена от Scheidt & Bachmann, вписана в Регистъра на одобрените за използване типове СИ под номер 3665. Колонката е преминала последващ метрологичен контрол с положителен резултат удостоверен с валиден знак марка за залепване поставен на електронния блок със срок на валидност до м. октомври 2017 г. На колонката в механично-хидравличната част върху два от разходомерите от страна 1 за ecto sport 98 и страна 2 за дизелово гориво са поставени по 1 бр. оловни пломби с инициали от едната страна ВИЗ 02 и нечетливи обозначения от другата страна, които не са знаци от метрологичен контрол по смисъла на чл. 43, ал.1 от ЗИ.

На същия обект  е проверена и бензиноколонка тип МZ 6108 производител Scheidt & Bachmann с идентификационен № 166172, вписана в регистъра на одобрените за използване типове на средства за измерване под № 3665. Колонката е преминала последващ метрологичен контрол с положителен резултат удостоверен с валиден знак марка за залепване поставен на електронния блок със срок до края на м. октомври 2017 г. Механично-хидрлавличната част върху един от разходомерите от страна 4 за дизелово гориво е поставена 1 бр. оловна пломба с инициали от едната страна  ВИЗ 02 и нечетливи обозначения от другата. Посочената пломба не е знак за метрологичен контрол по смисъла на чл. 43, ал.1 от ЗИ.

Проверката е извършена в присъствието на Гергана Новакова Сиракова –инспектор в ГД МН РО Югоизточна България и представител на проверяваното юридическо лице. За извършената проверка е съставен протокол за задължителни предписания л.д.51-52, в който са описани констатациите от проверката и е дадено предписание на основание чл.77 от ЗИ да бъде спряно използването на СИ до извършване на последваща проверка и да се представят доказателства в ГД МИУ БИМ за извършена последваща проверка на измервателните средства..

Управителят на дружеството - нарушител е поканен на 05.06.2017 г. за съставяне, предявяване и връчване на АУАН. Поканата е надлежно връчена на адреса на дружеството в гр. София. На посочената дата не се е явил представител на нарушителя и АУАН е съставен в негово отсъствие на основание чл. 40, ал. 2 от ЗАНН. При спазване разпоредбите на ЗАНН. АУАН е изпратен за връчване на Столична община район Възраждане, като на 03.07.2017г. се е явила г-жа Анастасия Сидорова, надлежно упълномощена от управителя на „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

Съставеният АУАН е с № БС-162, в който установените нарушения са описани по следния начин:

         На 25.04.2017 г. в 12:00 часа, при извършване на надзорна проверка на лица, които използват средства за измерване (СИ) за целите на чл. 5 от ЗИ в бензиностанции и газстанции. актосъставителят е извършил проверка в обект бензиностанция Б009, стопанисвана от ,ЛУКОИЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, намираща се в гр. Карнобат, бул. “Москва“. По време на проверката актосъставителят е установил, че „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, използва за измервания, свързани с осъществяване на търговски плащания в случаите на чл. 5 от ЗИ, при продажба на светли горива, средство за измерване - бензиноколонка, тип MZ 6108, с идентификационен номер 166219, произведена от Scheidt & Bachmann, вписана в Регистъра на одобрените за използване типове СИ под номер 3665. Колонката е преминала последващ метрологичен контрол с положителен резултат, удостоверен с валиден знак - марка за залепване, поставен на електронния блок, със срок на валидност до края на м. октомври 2017 г. На колонката в механично- хидравличната част върху два от разходомерите - от страна 1 за ecto sport 98 и страна 2 за дизелово гориво са били поставени по един брой оловни пломби с инициали от едната страна ВИЗ 02 и нечетливи обозначения от другата, които не са знаци от метрологичен контрол по смисъла на чл. 43, ал. 1 от ЗИ.

Като на 25.04.2017 г. в гр. Карнобат е използвало описаното средство за измерване без знак от последваща проверка на средство за измерване в употреба, „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД в качеството му на лице, което използва средство за измерване, свързано с търговски плащания по смисъла на чл. 5 от ЗИ, е извършило нарушение на разпоредбата на чл. 44, т. 4, вр. чл. 43, ал. 1 от Закона за измерванията.

На 25.04.2017 г. в 12:00 часа, при извършване на надзорна проверка на лица, които използват средства за измерване (СИ) за целите на чл. 5 от ЗИ в бензиностанции и газстанции, актосъставителят е извършил проверка в обект бензиностанция Б009, стопанисвана от ..ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, намираща се в гр. Карнобат, бул. “Москва“. По време на проверката актосъставителят е установил, че „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, използва за измервания, свързани с осъществяване на търговски плащания в случаите на чл. 5 от ЗИ, при продажба на светли горива, средство за измерване - бензиноколонка, тип MZ 6108, с идентификационен номер 166219, произведена от Scheidt & Bachmann, вписана в Регистъра на одобрените за използване типове СИ под номер 3665. Колонката е преминала последващ метрологичен контрол с положителен резултат, удостоверен с валиден знак - марка за залепване, поставен на електронния блок, със срок на валидност до края на м. октомври 2017 г. На колонката в механично- хидравличната част върху един от разходомерите - от страна 4 за дизелово гориво е поставена един брой оловна пломба с инициали от едната страна ВИЗ 02 и нечетливи обозначения от другата, която не е знак от метрологичен контрол по смисъла на чл. 43, ал. 1 от ЗИ.

Като на 25.04.2017 г. в гр. Карнобат е използвало описаното средство за измерване без знак от последваща проверка на средство за измерване в употреба, „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД в качеството му на лице, което използва средство за измерване, свързано с търговски плащания по смисъла на чл. 5 от ЗИ, е извършило нарушение на разпоредбата на чл. 44, т. 4, вр. чл. 43, ал. 1 от Закона за измерванията.

Въз основа на издадения АУАН на 26.09.2017г., административния орган издал НП № 02-171, в което фактическата обстановка е аналогично отразена на тази описана в АУАН. С НП на жалбоподателя са наложени имуществени санкции в размер на по 200лв. на основание чл.85, ал.2 във вр. ал.1 за нарушение на чл.44, т.4 вр. чл.43, ал.1 от ЗИ

за това, че на 25.04.2017 г. в механично- хидравличната част върху два от разходомерите - от страна 1 за ecto sport 98 и страна 2 за дизелово гориво на бензиноколонка тип MZ 6108, с идентификационен номер 166219, произведена от Scheidt & Bachmann, вписана в Регистъра на одобрените за използване типове СИ под номер 3665 са били поставени по един брой оловни пломби с инициали от едната страна ВИЗ 02 и нечетливи обозначения от другата, които не са знаци от метрологичен контрол по смисъла на чл. 43, ал. 1 от ЗИ и

за това, че на същата дата на 25.04.2017 г. в механично- хидравличната част върху един от разходомерите - от страна 4 за дизелово гориво на бензиноколонка тип MZ 6108, с идентификационен номер 166172, произведена от Scheidt & Bachmann, вписана в Регистъра на одобрените за използване типове СИ под номер 3665 е поставена един брой оловна пломба с инициали от едната страна ВИЗ 02 и нечетливи обозначения от другата, която не е знак от метрологичен контрол по смисъла на чл. 43, ал. 1 от ЗИ.

Изложената фактическа обстановка е установена от представените по делото писмени доказателства, както и от показанията на разпитаните в хода на делото свидетели.

Нарушителят не е упражнил правото си по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН да направи писмено възражение срещу така съставения АУАН в законоустановения срок.

При така установените факти, от правна страна съдът прави следните изводи:

При съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление съдът не констатира процесуални нарушения от категорията на съществените, които налагат отмяна на санкционния акт на формално основание. Съставеният акт за установяване на административно нарушение формално отговаря на изискванията на чл. 42 от ЗАНН, налице е описание на нарушението откъм основните му съставомерни белези: дата, място, начин на осъществяване. Не са допуснати и нарушения на чл. 40, ал.2 от ЗАНН, във връзка със съставянето и връчването на АУАН в присъствие на изрично упълномощено от представляващия по закон дружеството - жалбоподател лице. Относно възможността това да стане чрез изрично упълномощено лице, когато се касае за ЮЛ, конкретно за търговско дружество, съществува константна съдебна практика, въз основа на която, както и в настоящата хипотеза съдът приема, че не е налице допуснато процесуално нарушение, което да се квалифицира като съществено. Същите се основават на виждането, че в крайна сметка на законния представител на дружеството, чрез изрично упълномощеното лице, е осигурена възможност да се запознае с неговото съдържание, както и да направи възражения по него.

На следващо място, обжалваното наказателно постановление е издадено от компетентен орган, което в пълна степен важи и за оправомощаването на актосъставителя, в кръга на неговите правомощия, спазена е формата и редът за издаването му.

По същество съдът намира следното: Съгласно  чл. 44 т. 4 от Закона за измерванията "Лицата, които използват средства за измерване, са длъжни: да не използват средства за измерване без знаците по чл. 35, чл. 39, ал. 1 и чл. 43, ал. 1" и чл. 43, ал.1 " Последваща проверка се извършва на средствата за измерване в употреба и се удостоверява със знаци за последваща проверка".

Разпоредбата на чл. 85 от ЗИ предвижда санкции за физически и юридически лица, които използват средства за измерване, които не отговарят на изискванията по глава четвърта, или не изпълнява задълженията си по  чл. 44: чл. 85, ал.1 от ЗИ "Физическо лице, което в случаите по чл. 5 използва средства за измерване, които не отговарят на изискванията по глава четвърта, или не изпълнява задълженията си по чл. 44, се наказва с глоба от 100 до 300 лв.

(2) За същото нарушение, когато е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция от 200 до 500 лв".

Правилно и законосъобразно жалбоподателят е бил санкциониран по чл. 85, ал.2 от Закона за измерванията, който предвижда административнонаказателна отговорност за юридическо лице, което наруши разпоредбите на по глава четвърта, или не изпълнява задълженията си по  чл. 44 от Закона за измерванията.   Административнонаказателната отговорност на едноличните търговци и дружествата се търси по реда на чл. 83 от ЗАНН. Отговорността е свързана с неизпълнение задължения на юридическите лица и едноличните търговци към държавата или общините при осъществяване на тяхната дейност. В конкретния случай при осъществяване на дейността си „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД не е изпълнило задълженията си, като е нарушило въведената с чл. 44, т.4 от ЗИ забрана да не се използват средства за измерване без знак по чл. 43, ал.1 от ЗИ и това е ясно и недвусмислено описано както в АУАН, така и в издаденото въз основа на него НП, а и в двата акта ясно и недвусмислено е посочена и нарушената материалноправна норма - използва разходомер  за измервания, свързани с търговски плащания в случаите на чл. 5 от ЗИ без знак от метрологичен контрол за последваща проверка на средството за измерване, заради което следва да понесе съответната санкция. За всяко едно от установените нарушения е извършена съответната квалификация и е наложено съответното наказание, предвидено в санкционната норма.

Съдът не счита, че разглежданият  е маловажен, тъй като едно от въведените със ЗИ задължение за лицата, използващи средства за измерване с цел осъществяване на търговски плащания, е да не използват средствата за измерване без знаци от последваща проверка. Това задължение е въведено с цел при периодичните проверки да се установява техническата изправност на средството за измерване и възможността му да извършва точни измервания. В случая, описаните средства за измерване се използват за осъществяване на търговски плащания /установяване на цена. въз основа на количество/ за широк кръг неустановени на брой лица, което при евентуална неустановена техническа неизправност на средството за измерване, би довело до неблагоприятно засягане на имуществото на тези лица. От друга страна, наличието на метрологични знаци с носители на знака оловни пломби, е гаранция за ограничаване на достъпа на други лица, вкл. и на ползвателя на средството за измерване до различните му компоненти, с оглед недопускане на недобросъвестни манипулации в работата му.

Административнонаказващият орган е наложил за всяко едно от посечените две нарушения минималната санкция в размер на по 200 лева, като този размер не подлежи на съдебен контрол.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-171/26.09.2017 г. на Началник на Регионален отдел „Метрологичен надзор - Югоизточна България” на Главна дирекция „Метрологичен Надзор” към Държавна агенция за Метрологичен и технически надзор (ДАМТН), с което на „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК 121699202, седалище и адрес на управление:   област София, община Столична, гр.София, 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 42, представлявано от Валентин Василев Златев, са наложени две наказания „Имуществена санкция“ в размер на по 200 /двеста/ лв., на основание чл.85, ал.2, вр. с ал.1 от Закона за измерванията, за нарушения на чл.44, т.4, вр. чл.43, ал.1 от Закона за измерванията, извършени на 25.04.2017г. в гр.Карнобат.

 

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: