Р Е Ш Е Н И Е 89/20.4.2018г.

                                                            Гр.Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИ РАЙОНЕН СЪД, ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на дванадесети април  две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в състав:

                     Председател: Мариела Иванова

 

секретар Галина Милкова и при участието на прокурора като разгледа докладваното от съдия Иванова гражданско дело № 10 по описа за 2018г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по повод искова молба от „Мобилтел“ ЕАД, ЕИК: 131468980, с адрес: гр. София, 1309, район Илинден, ул."Кукуш" №  чрез пълномощник  Адвокатско дружество „Г. и П.", Булстат: 1767331 59, представлявано от адв. В.Г. против Станьо М.В. с  ЕГН********** ***. Твърди се в молбата, че между кредитора „Мобилтел" ЕАД  и длъжника Станьо М. Тодоров е сключен договор за предоставяне на далекосъобщителна услуга с № М2563426 от дата 08.11.2010 г., по който са   издадени следните фактури:

- фактура № 299218200/19.09.2014 г. , с падеж на плащане 09.10.2014 г., за отчетен период от 14.08.2014 г. до 13.09.2014 г. за ползване на далекосъобщителни услуги за сумата от 40.22 лева;

- фактура № 566138646/30.09.2014 г. , с падеж на плащане 30.09.2014 г., за отчетен период от 14.08.2014 г. до 13.09.2014 г., в която е начислена неустойка за предсрочно прекратяване на договора за далекосъобщителни услуги в размер на 33.16 лв.;

 - фактура № 566138651/30.09.2014 г. , с падеж на плащане 30.09.2014 г., за отчетен период от 14.08.2014 г. до 13.09.2014 г., в която е начислена неустойка за предсрочно прекратяване на договора за далекосъобщителни услуги в размер на 33.16 лв.;

 - фактура № 300803035/17.10.2014 г. , с падеж на плащане 06.11.2014 г., за отчетен период от 14.09.2014 г. до 13.10.2014 г., за ползване на  далекосъобщителни услуги в размер на 0.14 лв.;

 Длъжникът не е изпълнил задълженията си по посочените договори, като не е заплатил в срок всички дължими към Оператора суми за потребени договорни услуги, което е обусловило правото на мобилния оператор да прекрати едностранно сключения с абоната - длъжник С.М. Тодоров договор за далекосъобщителни услуги и да му начисли неустойка за предсрочно прекратяване на договора за далекосъобщителни услуги.

Предвид изложеното моли съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответника, че съществува вземането 106.68 лв. - главница, от която: - 40.36 лв.  - незаплатена далекосъобщителна услуга; - 66.32 лв.   - неустойка предсрочно прекратяване на договор за далекосъобщителна услуга; както и да присъди разноските по делото   25.00 лева - заплатена държавна такса и 180.00 лева – адвокатски хонорар. Представя доказателства.

В с.з. представител не дружеството не се явява.

В срока по чл. 131 ГПК ответникът не е подал отговор на исковата молба.  Не се явява в съдебно заседание и не изпраща представител.

  Карнобатският районен съд, като взе предвид искането на молителя, събрания по делото доказателствен материал и като съобрази закона, намира за установено от фактическа и правна страна следното.

 На 08.11.2010г.  между кредитора „Мобилтел" ЕАД  и длъжника Станьо М. Тодоров е сключен договор за предоставяне на далекосъобщителна услуга с № М2563426, който е подновяван периодично.

Предвид изложеното настоящият съдебен състав намира, че в случая ищецът е доказал съществуването на твърдяното провоотношение по договора за електронни съобщителни услуги, превърнало се в задължение на ответника за заплащане на потребените услуги.

Ответникът не е оспорил и не е доказал, че е изпълнил задълженията си по договора. Неизпълнението на сумите води до прекратяване на договора едностранно от страна на кредитора-ищеца, в този смисъл чл. 54 от ОУ, както и до начисляването на неустойка в размер на 66,32лв.

Предвид изложеното предявеният иск се явява основателен и като такъв следва да бъде уважен.

Относно разноските

 Ищецът претендира разноски за заповедното производство в размер на 25 лева държавна такса и 180,00 лева адвокатско възнаграждение. При този изход на спора, сумата следва да бъде възложена на ответната страна.

 На ответника следва да бъдат възложени и разноските за исковото производство в размер на 75лв., заплатена държавна такса и 180лв. адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от горното Карнобатският районен съд

 

 

Р Е Ш И :

         

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по Станьо М.В. с  ЕГН********** ***, че съществува вземането на „Мобилтел“ ЕАД, ЕИК: 131468980, с адрес: гр. София, 1309, район Илинден, ул."Кукуш" №  1 за сумата от 106.68 лв., от която:

 - 40.36 лв.  - незаплатена далекосъобщителна услуга по договор за далекосъобщителна услуга с № М2563426 от 08.11.2010г.;

- 66.32 лв.  - неустойка за предсрочно прекратяване на договор за далекосъобщителна услуга с № М2563426 от 08.11.2010г.

ОСЪЖДА Станьо М.В. с  ЕГН********** *** да заплати на „Мобилтел“ ЕАД, ЕИК: 131468980, с адрес: гр. София, 1309, район Илинден, ул."Кукуш" №  1 сумата от 205лв. съдебно деловодни разноски в заповедното производство.

ОСЪЖДА Станьо М.В. с  ЕГН********** *** да заплати на „Мобилтел“ ЕАД, ЕИК: 131468980, с адрес: гр. София, 1309, район Илинден, ул."Кукуш" №  1 сумата от 255лв. съдебно деловодни разноски в исковото производство.

Решението  подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

 

 

Районен съдия: