Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 20.4.2018г. до 20.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 10/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А 1 БЪЛГАРИЯ ЕАД С.М.В. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 20.4.2018г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по Станьо М.В. с ЕГН********** ***, че съществува вземането на „Мобилтел“ ЕАД, ЕИК: 131468980, с адрес: гр. София, 1309, район Илинден, ул."Кукуш" № 1 за сумата от 106.68 лв., от която: - 40.36 лв. - незаплатена далекосъобщителна услуга по договор за далекосъобщителна услуга с № М2563426 от 08.11.2010г.; - 66.32 лв. - неустойка за предсрочно прекратяване на договор за далекосъобщителна услуга с № М2563426 от 08.11.2010г. ОСЪЖДА Станьо М.В. с ЕГН********** *** да заплати на „Мобилтел“ ЕАД, ЕИК: 131468980, с адрес: гр. София, 1309, район Илинден, ул."Кукуш" № 1 сумата от 205лв. съдебно деловодни разноски в заповедното производство. ОСЪЖДА Станьо М.В. с ЕГН********** *** да заплати на „Мобилтел“ ЕАД, ЕИК: 131468980, с адрес: гр. София, 1309, район Илинден, ул."Кукуш" № 1 сумата от 255лв. съдебно деловодни разноски в исковото производство. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
2 Гражданско дело No 70/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ц.Й.М. М.Г.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 20.4.2018г.
Р А З Р Е Ш А В А да се издаде международен паспорт на Кина Миткова М. с ЕГН ********** само със съгласието на нейната майка Ц.Й.М. с ЕГН ********** *** и без съгласието на нейния баща М.Г.М. с ЕГН ********** ***. РАЗРЕШАВА на детето Кина Миткова М. с ЕГН ********** да пътува извън територията на Р.България като осъществява неограничен на брой пътувания до Швейцария, придружена от нейната майка Ц.Й.М. с ЕГН ********** или от упълномощено от нея лице за срок до навършване на 7-годишна възраст НАДЕТЕТО без да е необходимо съгласието на бащата М.Г.М. с ЕГН **********. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане на основание чл. 127а, ал.4 от СК предварително изпълнение на решението. ОСЪЖДА Митков Г.М. с ЕГН ********** *** да заплати на Ц.Й.М. с ЕГН ********** *** сумата от 425лв. съдебно деловодни разноски. Решението може да се обжалва пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
3 Гражданско дело No 71/2018 Искове за развод и недействителност на брака Р.Р.М. И.А.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 20.4.2018г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт №51/03.06.2007г. на община Карнобат граждански брак между Р.Р.М. с ЕГН ********** *** и И.А.М. с ЕГН ********** *** като дълбоко и непоправимо разстроен. ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака Р.Р.М. с ЕГН ********** да възстанови предбрачното си фамилно име „Лазарова“. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с.Невестино на Р.Р.М. с ЕГН **********. ОСЪЖДА Р.Р.М. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Карнобат сумата от 7.50 лв., представляваща държавна такса за допускане на развода. ОСЪЖДА И.А.М. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на държавата по сметка Районен съд Карнобат сумата от 7.50лв, представляваща държавна такса за допускане на развода. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
В законна сила на 16.5.2018г.
4 АНД No 438/2017 ДАМТН ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД ГР. СОФИЯ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 20.4.2018г.
НП-потвърденоПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 02-171/26.09.2017 г. на Началник на Регионален отдел „Метрологичен надзор - Югоизточна България” на Главна дирекция „Метрологичен Надзор” към Държавна агенция за Метрологичен и технически надзор (ДАМТН), с което на „ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, с ЕИК 121699202, седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр.София, 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 42, представлявано от Валентин Василев Златев, са наложени две наказания „Имуществена санкция“ в размер на по 200 /двеста/ лв., на основание чл.85, ал.2, вр. с ал.1 от Закона за измерванията, за нарушения на чл.44, т.4, вр. чл.43, ал.1 от Закона за измерванията, извършени на 25.04.2017г. в гр.Карнобат.
В законна сила на 23.5.2018г.