Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 18.4.2018г. до 18.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧНД No 91/2018 Производство по молби за реабилитация Д.Т.Т. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 18.4.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 91/2018 г. по описа на РС-Карнобат образувано по молба от Д.Т.Т., ЕГН-**********,***. ИЗПРАЩА ЧНД № 91/2018 г. по описа на КбРС на Районен съд-Бургас по подсъдност. Определението е окончателно.
В законна сила на 18.4.2018г.