Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 11.4.2018г. до 11.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1264/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАКРОАДВАНС АД Н.С.Ш. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 11.4.2018г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователна претенцията на „Макроадванс” АД, ЕИК: 201127485 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Г.С. Раковски № 147, ет.5, ап.14, представлявано от В.Г.С., чрез пълномощника юрисконсулт М.К. срещу Н.С.Ш., ЕГН ********** *** и настоящ адрес:***, за осъждане на ответника да плати на ищеца „Макроадванс” АД сумата от 275.00 лева /двеста седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ищеца „„Макроадванс” АД, разноски в исковото производство, поради извършено плащане в хода на процеса. ОТХВЪРЛЯ, като неоснователна претенцията на „Макроадванс” АД, ЕИК: 201127485 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Г.С. Раковски № 147, ет.5, ап.14, представлявано от В.Г.С., чрез пълномощника юрисконсулт М.К. срещу Н.С.Ш., ЕГН ********** *** и настоящ адрес:***, за осъждане на ответника да плати на ищеца „Макроадванс” АД сумата от 75.00 лв./седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ищеца „Макроадванс” АД разноски в заповедното производство, поради извършено плащане в хода на процеса.
2 Гражданско дело No 133/2018 Искове за развод и недействителност на брака В.Т.И. К.В.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 11.4.2018г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 133/2018 г. по описа на Карнобатския районен съд, образувано по исковата молба на В.Т.И., ЕГН **********, постоянен адрес: ***4 срещу К.В.И., ЕГН **********, с адрес: ***, с правно основание по чл.49, ал.3 от СК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването му пред Окръжен съд -Бургас.
3 НОХД No 132/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
М.М.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 11.4.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на М.М.М. с ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
М.М.М.
ОТМЕНЯ наложената на М.М.М. с ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
В законна сила на 19.4.2018г.
4 НОХД No 132/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
М.М.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 11.4.2018г.
М.М.М.
На осн. чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 и ал. 2 от НК на обвиняемия М.М.М., се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ГЛОБА в размер на 190 лева. На осн. чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия М.М.М. наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемият М.М.М. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА.
В законна сила на 11.4.2018г.