Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 10.4.2018г. до 10.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1031/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А 1 БЪЛГАРИЯ ЕАД И.И.К. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 10.4.2018г.
, Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 422 ал.1 във връзка с чл. 415 ал.1 от ГПК предявен от Мобилтел ЕАД с ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление гр. София ,ПК 1309 , район Илинден ул. Кукуш № 1 , същото дружество със съдебен адрес *** чрез адвокат В.П.Г. САОК срещу И.И.К. с ЕГН ********** *** и с който ищецът Мобилтел ЕАД моли съда да постанови решение с което да приеме за установено по отношение на И.И.К. , че същият в качеството му на длъжник по договор за далекосъобщителни услуги № М3821938 / № 503867039 / сключен на 07.10.2013 година между Мобилтел ЕАД гр. София и И.И.К. му дължи сумата от 189, 75 лв. представляваща неустойка за предсрочно прекратяване на същия договор за електронни далекосъобщителни услуги , за които суми е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 453 от 27.6.2017 г. по ч. гр.д. № 669 / 2017 година по описа на Районен съд Карнобат , както и за сумата от 205 лв. представляваща всички направени по заповедното производство съдебни разноски, като неоснователен и недоказан изцяло , като отхвърля и искането за присъждането на съдебни разноски направени от ищцовото дружество по настоящото дело в твърдяния размер от 205 лв. за които е представен списък на разноските по чл. 80 от ГПК като неоснователно.
В законна сила на 15.5.2018г.