Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 2.4.2018г. до 2.4.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1022/2017 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение И.Х.Г. АГРАР СЕЛО ЛОЗАРЕВО ЕООД Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 2.4.2018г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: На основание чл. 28 ал.1 от Закона за арендата в земеделието РАЗВАЛЯ договора за аренда на земеделски земи рег. № 1609 том 3 № 73 от 02.05.2009 г. по регистъра на нотариус Т. Великов , изменен с анекс рег. № 1244 том 2 акт № 64 от 22.07.2014 година по регистъра на нотариус Н. Стоянова с който И.Х.Г. с ЕГН ********** ***№ 13 е предоставил на АГРАР село Лозарево ЕООД със седалище и адрес на управление село Лозарево , Община Сунгурларе , обл. Бургаска ул. Първи май № 2 с ЕИК 147131616 под аренда следните недвижими имоти – обработваеми земеделски земи находящи се в землището на село Подвис , Община Сунгурларе , обл. Бургаска за срок от 11 стопански години , считано от 01.10.2008 година до 01.10.2020 година , а именно : 1. Нива от 24, 352 дка в местността Тиклата , съставляваща имот № 270012 по плана за земеразделяне , 2. Нива с площ от 7,681 дка в местността Люлюзчучур , представляваща поземлен имот № 185023, 3. Нива с площ от 9, 179 дка в местността Люлюзчучур съставляваща имот № 185024, 4.нива с площ от 20, 022 дка в местността Аязмото , съставляваща имот № 330014 по плана за земеразделяне , 5. Нива с площ от 11, 308 дка в местността Сив бозалък , съставляваща имот № 200067 и 6. Нива с площ от 18, 882 дка в местността Кара топрак , съставляваща имот № 130063 по плана за земеразделяне на землището на село Подвис , поради неизпълнение на задължението от страна на Аграр село Лозарево ЕООД за плащане на дължимите се арендни годишни вноски за стопанските 2014 / 2015 година, , 2015 / 2016 година и 2016 / 2017 години. ОСЪЖДА АГРАР село Лозарево ЕООД със седалище и адрес на управление село Лозарево , Община Сунгурларе , обл. Бургаска ул. Първи май № 2 с ЕИК 147131616 на основание чл. 30 ал.1 от Закона за арендата в земеделието да върне на И.Х.Г. с ЕГН ********** ***№ 13 следните земеделски имоти респ. обработваеми земи – ниви , а именно : 1. Нива от 24, 352 дка в местността Тиклата , съставляваща имот № 270012 по плана за земеразделяне , 2. Нива с площ от 7,681 дка в местността Люлюзчучур , представляваща поземлен имот № 185023, 3. Нива с площ от 9, 179 дка в местността Люлюзчучур съставляваща имот № 185024, 4.нива с площ от 20, 022 дка в местността Аязмото , съставляваща имот № 330014 по плана за земеразделяне , 5. Нива с площ от 11, 308 дка в местността Сив бозалък , съставляваща имот № 200067 и 6. Нива с площ от 18, 882 дка в местността Кара топрак , съставляваща имот № 130063 по плана за земеразделяне на землището на село Подвис, които ниви са били предоставени за ползване под аренда с договор за аренда на земеделски земи сключен на 02.05.2009 година между И.Х.Г. *** ЕООД село Лозарево , Община Сунгурларе , обл. Бургаска с рег. № 1609 том 3 № 73 от 02.05.2009 г. по регистъра на нотариус Т. Великов , изменен с анекс рег. № 1244 том 2 акт № 64 от 22.07.2014 година по регистъра на нотариус Н. Стоянова .
В законна сила на 2.4.2018г.
2 Гражданско дело No 1358/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД А.А.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 2.4.2018г.