Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 30.3.2018г. до 30.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1323/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.С.Т.,
Т.Ч.Т.,
К.Ч.Л.
Т.Р.Т.,
Д.М.Н.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 30.3.2018г.
Мотивиран от горното, съдът О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 1323/2017 г. по описа на Карнобатски районен съд, на основание чл. 129 ал.3 от ГПК поради неотстраняване на нередовностите на исковата молба . ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Бургаския окръжен съд в седмодневен срок от получаване на съобщението от ищцовата страна , че е изготвено.