Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 28.3.2018г. до 28.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1502/2017 Искове за развод и недействителност на брака Т.Г.Ч. Г.М.Ч. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 28.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак сключен на 07.01.2017 г. с акт за граждански брак № ***г. на Община Карнобат, обл. Бургаска между Т.Г.Ч. с ЕГН: ********** *** и Г.М.Ч. с ЕГН: ********** ***, поради дълбоко и непоправимо разстройство на същия. УТВЪРЖДАВА постигнатото между Т.Г.Ч. и Г.М.Ч. споразумение, както следва: І. ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА, ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ДЪЛЖИМАТА ИЗДРЪЖКА НА РОДЕНИТЕ ОТ БРАКА ДЕЦА: 1. От сключения между страните граждански брак е родено детето МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ Ч. , ЕГН: **********. Местоживеенето на роденото от брака дете ще бъде при майката Т.Г.Ч., ЕГН: ********** . 2. Упражняването на родителските права по отношение на детето МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ Ч., ЕГН: ********** се предоставя на майката Т.Г.Ч., ЕГН: **********. 3. Бащата Г.М.Ч., ЕГН: ********** ще има режим на лични отношения с детето МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ Ч., ЕГН: **********, който ще се осъществява по следния начин: всяка първа и трета седмица на месеца от 10.00 ч. до 19 часа в събота и 15 дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, а след като детето навърши две-годишна възраст всяка първа и трета седмица на месеца от 10.00 ч. в събота до 12.00 часа в неделя и 30 дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск; 4. Бащата Г.М.Ч., ЕГН: ********** ще заплаща месечна издръжка на детето МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ Ч. , ЕГН: ********** в размер на 140.00 лв. (сто и четиридесет лева) считано от 01.02.2018 г. Издръжката ще се изплаща до края на всеки месец за който се отнася, чрез майката Т.Г.Ч., ЕГН: ********** по б.сметка в Банка ДСК АД, IBAN: ***. Издръжката е дължима до възникване на причина за нейното прекратяване или изменяване. ІІ. ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ: Семейното жилище с административен адрес град Карнобат, обл.Бургас, ул. „Т.” № 8а, представляващо част от мансарден етаж от жилищна сграда, състоящо се от две стаи и сервизно помещение, се предоставя за ползване от мъжа Г.М.Ч., ЕГН: **********, тъй като е собственост на неговите родители. ІІІ. ОТНОСНО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ: Имуществените си отношения съпрузите ще уреждат допълнително. ІV. ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ: След прекратяването на брака съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг, тъй като и двамата са здрави и работоспособни. V. ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА: След прекратяването на брака съпругата Т.Г.Ч., ЕГН: ********** ще възстанови предбрачното си фамилно име – АНГЕЛОВА. VІ. ОТНОСНО РАЗНОСКИТЕ ПО ДЕЛОТО: Разноските по делото се поемат от съпрузите както са дължими.
В законна сила на 28.3.2018г.
2 Гражданско дело No 1503/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Я.А.И. В.Б.Х. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 28.3.2018г.
3 НОХД No 116/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
И.С.П. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 28.3.2018г.
И.С.П.
На осн.чл. 343 б, ал. 1 от НК при условията на чл. 55 , ал. 1, т.1 и ал.2 от НК на обв.И.С.П. се определя наказание три месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от три години и с глоба от 100.00 /сто/ лева. На осн. чл. 343г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обв. И.С.П. се лишава от право да управлява МПС за срок от два месеца.
В законна сила на 28.3.2018г.