Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 22.3.2018г. до 22.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1427/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Я.Е.М. Н.А.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 22.3.2018г.
УТВЪРЖДАВА, на основание чл. 127, ал.1 от СК, постигнатото между Я.Е.М., ЕГН **********,*** и Н.А.С., ЕГН: ********** *** и настоящ адрес:*** споразумение по отношение на родените от съвместното им съжителство деца, както следва: I. ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА И МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ДЕЦАТА: Родителските права по отношение на децата: Е.Я.М. с ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Карнобат, съгласно Акт за раждане № 0232, издаден на 09.10.2002г. от община Карнобат, Б. Я.М. с ЕГН **********, родена на ***г. в гр. Карнобат, съгласно Акт за раждане № 0146, издаден на 10.07.2003г. от община Карнобат и Т. Я.М. с ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Карнобат, съгласно Акт за раждане № 0135, издаден на 21.11.2007г. от община Карнобат се предоставят и ще се упражняват от бащата Я.Е.М.. Местоживеенето на децата: Е.Я.М. с ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Карнобат, съгласно Акт за раждане № 0232, издаден на 09.10.2002г. от община Карнобат, Б. Я.М. с ЕГН **********, родена на ***г. в гр. Карнобат, съгласно Акт за раждане № 0146, издаден на 10.07.2003г. от община Карнобат и Т. Я.М. с ЕГН **********, роден на ***г. в гр. Карнобат, съгласно Акт за раждане № 0135, издаден на 21.11.2007г. от община Карнобат, ще бъде при бащата Я.Е.М. *** . Родителските права по отношение на малолетното дете А. Я.М. с ЕГН **********, родена на ***г. в гр. Карнобат, съгласно Акт за раждане № 0097, издаден на 01.06.2006 от община Карнобат се предоставят и ще се упражняват от майката Н.А.С.. Местоживеенето на детето А. Я.М. с ЕГН **********, родена на ***г. в гр. Карнобат, съгласно Акт за раждане № 0097, издаден на 01.06.2006 от община Карнобат ще бъде при майката Н.А.С. ***. II. ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ на децата с родителите: Лични отношения на детето А. Я.М. с бащата Я.Е.М. се уреждат по следния начин : - Бащата ще има право на срещи с детето всяка първа и трета седмица от месеца, за времето в събота от 9.00 часа до 18.00 часа в неделния ден, с преспиване на детето в дома на бащата, както и един месец през лятото, и 10 (десет) дни през зимата, които периоди да не съвпадат с ползвания годишен отпуск на майката. - За всяка четна година по време наличния празник на детето, както и на Коледните празници; - За всяка нечетна година по времето на Новогодишните празници; - Един ден по време на Великденските празници по допълнителна договорка между родителите. Лични отношения на децата Е.Я.М., Б. Я.М. и Т. Я.М. с майката Н.А.С. се уреждат по следния начин : - Майката ще има право на срещи с децата всяка първа и трета седмица от месеца, за времето в събота от 9.00 часа до 18.00 часа в неделния ден, с преспиване на децата в дома на майката, както и един месец през лятото, и 10 (десет) дни през зимата, които периоди да не съвпадат с ползвания годишен отпуск на бащата. - За всяка четна година по време наличния празник на децата, както и на Коледните празници; - За всяка нечетна година по времето на Новогодишните празници; - Един ден по време на Великденските празници по допълнителна договорка между родителите. III. ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА НА ДЕЦАТА: Бащата Я.Е.М. ще заплаща месечна издръжка на детето си А. Я.М. чрез неговата майка и законен представител Н.А.С., в размер на 130 (сто и тридесет) лева месечно, считано от влизане в сила на съдебното Решение по настоящото производство, до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законна лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното й изплащане . Издръжката ще се заплаща до 20-то /двадесето/ число на месеца, за който се отнася по банкова сметка *** . Майката Н.А.С. ще заплаща месечна издръжка на децата си Е.Я.М., Б. Я.М. и Т. Я.М., в размер на по 130 (сто и тридесет) лева месечно за всяко дете, считано от влизане в сила на съдебното Решение по настоящото производство, до настъпване на законни причини за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законна лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното й изплащане . Издръжката ще се заплаща до 20-то /двадесето/ число на месеца, за който се отнася по банкова сметка *** . С настоящото подписалите го страни заявяват, че уреждат всички въпроси по отношение на децата си Е.Я.М., Б. Я.М., А. Я.М. и Т. Я.М. и нямат каквито и да е други претенции един към друг . ОСЪЖДА Я.Е.М., ЕГН **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Държавата по сметка на КРС държавна такса в размер на 183.00 лв., от която 93.60 лв. върху уговорената със споразумението издръжка на детето. ОСЪЖДА Н.А.С., ЕГН: ********** *** и настоящ адрес:***, ДА ЗАПЛАТИ на Държавата по сметка на КРС държавна такса в размер на 310.80 лв., от която 280.80 лв. върху уговорената със споразумението издръжка на децата. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 22.3.2018г.
2 АНД No 479/2017 МВР К.И.П. РУП КАРНОБАТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 22.3.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 14-0282-000561/20.11.2014 г. на началник ОДМВР Бургас, РУ Карнобат, с което на К.И.П., ЕГН-**********,*** е наложено на основание чл.185 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 20.00 /двадесет/ лв., за нарушение на чл. 70, ал.3 от ЗДвП; на основание чл.183, ал.4, т.7-предл. „първо“ от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50.00 /петдесет/ лв., за нарушение на чл. 137а, ал.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1-предл. „първо“ и „второ“ от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10.00 /десет/ лв., за нарушение на чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП.