Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 21.3.2018г. до 21.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 571/2017 Делба Г.Т.Я. К.Т.К. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 21.3.2018г.
ДОПУСКА съдебна делба на недвижими имоти: I. Земеделски земи в землището на с.Мъдрино, EKATTE 49549, а именно: 1. Нива в местността „Под Корията“ с площ от 1.999дка, четвърта категория, образуваща поземлен имот №011033 по КВС при граници имоти с №№011032,000078,000071; 2. Нива в местността „Над село“ с площ от 24.834дка, от които 2.484дка-осма категория, а 22.350дка -четвърта категория, образуваща поземлен имот №012006 по КВС при граници имоти с №№000031,000051,012005,012026,012025,012032; 3. Нива в местността „Юсуок“ с площ от 17.167дка, четвърта категория, образуваща поземлен имот №019002 по КВС при граници имоти с №№000039, 019001,000036, 019003; 4. Нива в местността „Карамеше“ с площ от 20.018дка, трета категория, образуваща поземлен имот №020035 по КВС при граници имоти с №№020100,020101,020034,000062,020036. II. Недвижим имот, находящ се в с.Мъдрино, общ.Карнобат, представляващ 2685/3425кв.м. от дворно място, цялото с площ от 3425кв.м., съставляващо УПИ №III-150 в кв. 22 по ЗРПна с.Мъдрино, при граници: изток-улица, запад-улица, север-УПИ-I-153,УПИ IX-153, УПИ X-153, УПИ XI-153, УПИ II-152, юг-УПИ IV-149, УПИ V-148,УПИ VII-148, УПИ XII-147. III. Дворно място, находящо се в гр.Карнобат, л.“Екзарх Антим I“ №35, с площ 354кв.м., съставляващо УПИ № XIII-2186 в кв. 131 по ЗРП на гр.Карнобат, при граници: изток –улица, запад-УПИ III-2188, север-УПИ XIV-2187, юг УПИ V-2192 и УПИ XII-2185, ведно с изградените в имота масивна жилища сграда със застроена площ 60кв.м. и масивна лятна кухня със застроена площ от 35кв.м. между страни и при квоти: - за Г.Т.Я. с ЕГН ********** - 1/2 ид.ч. - за К.Т.К. с ЕГН ********** -1/2 ид.ч. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
2 Гражданско дело No 1150/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Р.А.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 21.3.2018г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ответника Р.А. М. с ЕГН **********,***, че съществува вземането на АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“ ЕАД, ЕИК: 203670940 със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Д-р П.Дертлиев“ №25, офис сграда Лабиринт, оф.4, ет.2 в размер на 200.00 /двеста/ лева – главница; 16.92 лв. /шестнадесет лева и деветдесет и две ст./ лева, представляваща договорна лихва за времето от 21.01.2015 г. до 21.04.2015 г. - падеж на последната погасителна вноска; 45.00 лева /четиридесет и пет лева/- такса разходи; 100.92 лв./ сто лева и деветдесет и две стотинки/ - неустойка за неизпълнение на договорно задължение в размер на за периода от 21.01.2015 г. до 21.04.2015г.; 50.57 лева /петдесет лева и петдесет и седем ст./, представляваща обезщетение за забава за периода от 22.01.2015г. до 24.04.2017г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на заявлението- 24.04.2017 г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА Р.А. М. с ЕГН **********,*** да заплати на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“ ЕАД, ЕИК: 203670940 със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Д-р П.Дертлиев“ №25, офис сграда Лабиринт, оф.4, ет.2 сумата от 175.00 лева, представляващи разноски по заповедното производство. ОСЪЖДА Р.А. М. с ЕГН **********,*** да заплати на „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“ ЕАД, ЕИК: 203670940 със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Д-р П.Дертлиев“ №25, офис сграда Лабиринт, оф.4, ет.2 сумата от 375.00 лева, представляващи разноски по настоящото производство.
3 НОХД No 276/2017 Вещно укривателство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Х.Н.Д.,
А.Ю.А.,
И.Х.И.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Присъда от 20.2.2018г.
Х.Н.Д.
А.Ю.А.
И.Х.И.
Мотиви от 20.3.2018г.
4 АНД No 57/2018 РДГ Р.Х.В. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 21.3.2018г.
просрочена жалба
В законна сила на 29.3.2018г.
5 АНД No 58/2018 РДГ Ж.Я.М. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 21.3.2018г.
просрочена жалба
В законна сила на 29.3.2018г.
6 АНД No 59/2018 РДГ Х.С.В. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 21.3.2018г.
просрочена жалба
В законна сила на 29.3.2018г.