Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 20.3.2018г. до 20.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1030/2017 Искове за развод и недействителност на брака Н.Л. П.С.Р. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 20.3.2018г.
ПРЕКРАТЯВА брака, между Н.Л., роден на *** година, гражданин на **********е № 2, п.к.67259 и П.С.Л., ЕГН-**********,***, сключен на 16.01.2017 година, за който е издаден акт № 0007/04.09.1994 година на Община град Карнобат поради дълбокото му и непоправимо разстройство. ОТХВЪРЛЯ искането на ищеца Н.Л., за промяна на фамилното име П.С.Л., ЕГН-**********,*** и възстановяване на предбрачната ? фамилия, като недопустимо. ОСЪЖДА Н.Л., роден на *** година, гражданин на ***да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд -Карнобат държавна такса в размер на 25.00 лева, както и сумата 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на КРС. ОСЪЖДА П.С.Л., ЕГН-**********,*** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд -Карнобат държавна такса в размер на 25.00 лева, както и сумата 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на КРС.
2 Гражданско дело No 1501/2017 Искове за развод и недействителност на брака К.К.М. М.Т.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 20.3.2018г.
В законна сила на 20.3.2018г.
3 АНД No 2/2018 МВР К.П.П. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - КАРНОБАТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 20.3.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 282а-33/17.10.2017 г. на началник ОДМВР Бургас, РУ Карнобат, с което на К.П.П., ЕГН-**********, настоящ адрес: ***, на основание чл.212 от ЗОБВВПИ е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 /петстотин/ лв., за нарушение на чл. 5, ал.2, т.2, б.“а“, във вр. с чл.1, ал.1, т.3 от ЗОБВВПИ.
4 НОХД No 92/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Д.И.Г. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 12.3.2018г.
Д.И.Г.
На осн. чл. 343 б, ал. 2; вр.ал.1 от НК чл. 55, ал. 1, т.1 и ал.2 от НК на обвиняемият Д.И.Г. се определя наказание три месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим и глоба от 250.00-двеста и петдесет лева. На осн. чл. 343 г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемият се лишава от право да управлява МПС за срок от една година. На осн. чл.343 б ал.3 от НК при условията на чл. 55, ал. 1, т.1 и ал.2 от НК на обвиняемият Д.И.Г. се определя наказание три месеца лишаване от свобода при първоначален общ режим, и глоба от 250.00-двеста и петдесет лева. На основание чл. 343 г от НК, във вр. с чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК обвиняемият се лишава от право да управлява МПС за срок от една година . На осн. чл.23 ал.1 и ал.2 от НК във вр.чл.55 ал.1,т.1 и ал.2 от НК на обвиняемия Д.И.Г. се налага най-тежкото определено наказание „Лишаване от свобода“ за срок от три месеца, при първоначален общ режим и глоба в размер на 250 лева, като на осн. чл. 23, ал.2 от НК към така определеното наказание се присъединява определеното наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от една година.
В законна сила на 12.3.2018г.