Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 19.3.2018г. до 19.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 591/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД М.Т.Х. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 19.3.2018г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 422 ал.1 във връзка с чл. 415 ал.1 от ГПК предявен от Агенция за събиране на вземания ЕАД с ЕИК 203670940 , със седалище и адрес на управление гр. София , ж.к. Люлин 10 бул. Д-р Петър Дертлиев № 25 офис – сграда Лабиринт ет. 2 офис 4 , същото дружество със съдебен адрес *** офис 4 Агенция за събиране на вземания ЕАД – чрез юрисконсулт Е.Х.Б. срещу М.Т.Х. с ЕГН ********** *** и с който ищецът Агенция за събиране на вземания ЕАД моли съда да постанови решение с което да приеме за установено по отношение на М.Т.Х. , че същата в качеството й на длъжник му дължи общата парична сума от 1027, 66 лв. представляваща дължима се сума по договор за паричен заем № 2212845 , сключен на дата 22.12.2014 г. от която : парична сума в размер на 500 лв. – главница , договорна лихва в размер на сумата от 51, 10 лв. дължима се за периода от 21.01.2015 г. до 21.05.2015 година , сумата от 45 лв. представляваща такса разходи ,сумата от 303, 30 лв. представляваща неустойка за неизпълнение на договорно задължение за периода от 21.01.2015 година до 21.05.2015 година , сумата от 128, 26 лв. представляваща обезщетение за забава за периода от 22.01.2015 г. до датата на подаването на заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение по ч.гр.д. № 413 / 2017 г. по описа на КРС – 24.04.2017 г. както и законната лихва върху главницата , считано от датата 24.04.2017 година – датата на подаването на заявлението за издаването на съответната заповед за изпълнение до окончателното им изплащане , за които суми е издадена заповед за незабавно изпълнение по № 288 от 24.4.2017 г. по ч. гр.д. № 413 / 2017 година по описа на Районен съд Карнобат , както и сумата от 175 лв. представляваща всички направени по заповедното производство съдебни разноски, като неоснователен и недоказан изцяло , като отхвърля и искането за присъждането на съдебни разноски направени от ищцовото дружество по настоящото дело в твърдяния размер от 750 лв. за които е представен списък на разноските по чл. 80 от ГПК като неоснователно.
2 Гражданско дело No 719/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ /БАЕЗ/ ЕАД Т.9.- В.Т. ЕТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 19.3.2018г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка като в Решение № 166/24.10.2017 г., по гр.д. № 719/17 г. по описа на РС-Карнобат, 1-ви състав е допусната очевидна фактическа грешка, на л. 102 /гръб/ от делото, във втория диспозитив на решението, където е изписано "ОСЪЖДА "Т. 99-В.Т." ЕТ,… да заплати на "Българска Агенция за експортно застраховане"(БАЕЗ), … сумата от 125.00 лева / седемдесет и пет лева/, представляваща направените от ищеца „Фронтекс Интернешънъл" ЕАД, разноски в исковото производство“, ДА СЕ ЧЕТЕ: "ОСЪЖДА "Т. 99-В.Т." ЕТ,… да заплати на "Българска Агенция за експортно застраховане"(БАЕЗ), … сумата от 125.00 лева / сто двадесет и пет лева/, представляваща направените от ищеца "Българска Агенция за експортно застраховане"(БАЕЗ), разноски в исковото производство“.