Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 16.3.2018г. до 16.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 978/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД М.А.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 14.3.2018г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 978/2017 г. по описа на Районен съд Карнобат.
2 Гражданско дело No 1528/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Д.Г.Т. Н.В.Б. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 15.3.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по силата на която: Н.В.Б., ЕГН ********** *** *** се задължава да заплаща месечна издръжка на детето Д.Г.Т., ЕГН ********** в размер по на 130 лв. /сто и тридесет лева/ на месец, считано от 06.12.2017 г. до възникване на причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска.
В законна сила на 15.3.2018г.