Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 14.3.2018г. до 14.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1367/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Л.С.С. ОБЩИНА ГР.СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 14.3.2018г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен, предявеният Л.С.С., ЕГН-**********,***, ЕИК/Код по БУЛСТАТ: 000057250 със седалище и адрес на управление: гр. Сунгурларе, ул. Георги Димитров № 2, представляван от В.П.П. – кмет, иск за приемане за установено по отношение на ответника, че съществува вземане на ищеца в размер на 10000 лв.(десет хиляди лева) представляваща неизплатено авансово плащане по възлагателен договор №31/10.03.2015г., за което е издадена фактура №16/12.09.2017г., ведно със законната лихва от подаване на заявлението до окончателното плащане на сумата за която е издадена заповед за изпълнение № 856/11.10.2017г. по ч.гр.д. № 1236/10.10.2017г., образувано въз основа на заявление за издаване на заповед за изпълнение, входирано в РС-Карнобат на 10.10.2017г. ОСЪЖДА Л.С.С., ЕГН-**********,***, ДА ЗАПЛАТИ ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, ЕИК/Код по БУЛСТАТ: 000057250 със седалище и адрес на управление: гр. Сунгурларе, ул. Георги Димитров № 2, представляван от В.П.П. – Кмет сумата 996 лева (деветстотин деветдесет и шест) разноски по делото.
2 НОХД No 95/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
М.Х.П. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 14.3.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на М.Х.П. с ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
М.Х.П.
В законна сила на 22.3.2018г.
3 НОХД No 95/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
М.Х.П. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 14.3.2018г.
М.Х.П.
На осн. чл. 343б, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия М.Х.П. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.55, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия М.Х.П. се определя и наказание ГЛОБА в размер на СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия М.Х.П. наказание в размер на ТРИ месеца лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила на 14.3.2018г.
4 НОХД No 96/2018 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ
Х.М.Ш. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 14.3.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на Х.М.Ш. с ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
Х.М.Ш.
В законна сила на 22.3.2018г.
5 НОХД No 96/2018 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ
Х.М.Ш. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 14.3.2018г.
На осн. чл.345, ал.2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 140, ал. 1 от ЗДП, вр. чл.2 и чл.3, ал.1 от Наредба № I-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, вр. чл. 54 от НК на обвиняемия Х.М.Ш. се определя наказание „ГЛОБА“ в размер на ПЕТСТОТИН ЛЕВА.
Х.М.Ш.
На осн. чл.345, ал.2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 140, ал. 1 от ЗДП, вр. чл.2 и чл.3, ал.1 от Наредба № I-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, вр. чл. 54 от НК на обвиняемия Х.М.Ш. се определя наказание „ГЛОБА“ в размер на ПЕТСТОТИН ЛЕВА.
В законна сила на 14.3.2018г.