Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 9.3.2018г. до 9.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 609/2017 Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен С.Д.К. С.Ж.Р.,
Р.С.А.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 9.3.2018г.
М ЗА ПОКУПКО- ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ сключен на 12.04.2017 година между С.Д.К. с постоянен адрес *** с ЕГН ********** същият със съдебен адрес за получаване на съдебни книжа – град Карнобат, ул. Георги Д. № 6 чрез адв. Д.Д.В. в качеството му на купувач по договора и С.Ж.Р. с ЕГН ********** *** и Р.С.А. с ЕГН ********** *** действуващи в качеството им на продавачи по същия договор с който договор С.Ж.Р. с ЕГН ********** *** и Р.С.А. с ЕГН ********** *** са продали на купувача С.Д.К. *** 1 / 2 ид. част от правото на собственост върху следния свой недвижим имот находящ се в гр. Сунгурларе, обл. Бургаска , а именно: дворно място с площ от 695 кв.м. образуващо УПИ ХI – 863 в кв. 86 по действащия застроителен и регулационен / подробен устройствен / план на град Сунгурларе при граници : изток- УПИ Х – 862 , запад – улица , север – УПИ Х II – 863 и юг- улица , ведно с изградените в това дворно място масивна жилищна сграда състояща се от полуподземен етаж със застроена площ от 63 кв. м. и надземен етаж със застроена площ от 67 кв.м. и полумасивна второстепенна сграда със застроена площ от 14 кв.м. , както и останалите подобрения в този имот за сумата от 3 500 лв., която С.Д.К. е заплатил изцяло на горепосочените продавачи.
В законна сила на 9.3.2018г.
2 Гражданско дело No 66/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД Ц.Б.С. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 9.3.2018г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 129 ал. 3 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 66/2018 г. по описа на Карнобатски районен съд, поради неотстраняване на указаните на ищеца Мобилтел ЕАД гр. София чрез пълномощника му и процесуален представител адв. В.П.Г. нередовности на исковата молба по чл. 127 ал.1 т.5 от ГПК и чл. 128 т. 2 и т.3 от ГПК с невнасянето на указаната му държавна такса в размер на 125 лв. дължима се по чл. 1 от ТДТ, които се събират от съдилищата по ГПК. Исковата молба с приложенията към нея да се върне на ищецът посочен по-горе.
3 НОХД No 73/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Р.Ш.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 6.3.2018г.
Р.Ш.М.
На осн. чл. 343 б, ал.2 вр.ал. 1, чл. 55 ал. 1, т.1, от НК на обв. Р.Ш.М. се определя наказание лишаване от свобода в размер на пет месеца, което наказание да се изтърпи при първоначален „общ“ режим, както и на основание чл.55 ал.2 от НК се налага наказание „глоба“ в размер на 490.00 лева.
В законна сила на 6.3.2018г.