Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 7.3.2018г. до 7.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 484/2017 МВР Ц.Л.Ц. РУП ГР. КАРНОБАТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0282-000642/11.09.2017 г. на началник ОДМВР Бургас, РУ Карнобат, с което на Ц.Л.Ц., ЕГН-**********,*** е наложено на основание чл.179, ал.2, -предложение „второ“ от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 /двеста/ лв., за нарушение на чл. 23, ал.1 от ЗДвП.
2 НОХД No 66/2018 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Х.Н.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 7.3.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия Х.Н.К., ЕГН: **********, мярка за неотклонение „Подписка" по бързо производство № 282 ЗМ-50/2018 г.на РУ -Карнобат, пр.вх. № 133/2018 г. на РП-Карнобат. Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в седемдневен срок считано от днес.
Х.Н.К.
В законна сила на 15.3.2018г.
3 НОХД No 66/2018 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Х.Н.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 7.3.2018г.
НАЛАГА на подсъдимия Х.Н.К., ЕГН: ********** за извършеното престъпление по чл.197, т.1, вр.чл. 194, ал. 1 от НК, вр. чл. 55 , ал. 1, т.2, б. „б“ от НК наказание "ПРОБАЦИЯ" за срок от 9 /девет/ месеца, изразяваща се в следните пробационни мерки: - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС:***, за срок от ДЕВЕТ месеца изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично. - ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ, за срок от ДЕВЕТ месеца. - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа, в рамките на една календарна година.
Х.Н.К.
В законна сила на 7.3.2018г.
4 НОХД No 81/2018 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
З.В.В. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 7.3.2018г.
Съдът, предвид разпоредбата на чл. 381, ал.8, във вр. с чл. 306, ал.1, т.1 от НПК служебно се произнесе по прилагането на чл.23 от НК. На обвиняемия З.В.В., ЕГН ********** по НОХД № 81/2018г. са наложени наказания за извършени престъпления по чл. 343в, ал. 2, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК, вр. чл. 54, ал.1 от НК - лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изтърпяване на основание чл. 69, ал.1 от НК е отложено с изпитателен срок от три години и по чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК - лишаване от свобода за срок от девет месеца отложено с изпитателен срок от три години. Двете деяния са извършени на 26.02.2018 година, поради което на основание чл.23, ал.1 от НК, следва да се определи най-тежкото наказание измежду двете наложени наказания, а именно ДЕВЕТ МЕСЕЦА лишаване от свобода. На основание чл.69, ал.1 от НК на обв. З.В.В. следва да бъде отложено изпълнението на така наложеното наказание от девет месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Мотивиран от гореизложеното, Карнобатският районен съд О П Р Е Д Е Л И: ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 23, ал.1 от НК на обв. З.В.В., ЕГН ********** по НОХД № 81/2018г. на КбРС най-тежкото наказание в размер на ДЕВЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА, на основание чл. 69, ал.1 от НК, изпълнението на така определеното общо най-тежко наказание от девет месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Настоящото определение може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или протест пред Бургаския окръжен съд в седемдневен срок, считано от днес. След влизане в законна сила на настоящото определение, препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура гр. Карнобат и Бюро “Съдимост” при РС-Бургас. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ: Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено, като на обвиняемия З.В.В. е наложено наказание лишаване от свобода с приложение на института на условното осъждане, на основание чл. 309, ал. 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: № ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия З.В.В., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Под надзора на родителя" по бързо производство № 282 ЗМ 61/ 2018 година по описа на РУ – гр. Карнобат, намиращо се на досъдебна фаза, пр. вх. № 157 / 2018 г. по описа на РП – Карнобат. Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в седемдневен срок считано от днес. СЕКРЕТАР: СЪДИЯ:
З.В.В.
В законна сила на 15.3.2018г.
5 НОХД No 81/2018 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
З.В.В. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 7.3.2018г.
I. Обвиняемият З.В.В., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление от общ характер по чл. 343в, ал. 2, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК, а именно: за това, че на 26.02.2018 г. около 02:40 часа в град Карнобат, Бургаска област, на кръстовището, образувано от улиците Кирил и Методий и Боримечка по посока от улица Димитър Благоев към улица Клисура, действайки като непълнолетен, но разбирайки свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си, управлявал моторно превозно средство лек автомобил *****без свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № 17-0237-000361/30.05.2017 г. Началник група към ОДМВР Бургас, РУ- Айтос, влязло в сила 09.10.2017 г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление. Престъплението е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. За извършеното престъпление, на основание чл. 343в, ал.2 от НК, вр. чл.63, ал.1, т.4 от НК, вр. чл. 54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия З.В.В., ЕГН ********** наказание лишаване от свобода за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл. 69, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание от шест месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. II.Обвиняемият З.В.В., ЕГН ********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление от общ характер по чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК, а именно: за това, че на 26.02.2018 година около 02:40 часа в град Карнобат, Бургаска област, на кръстовището образувано от улиците Кирил и Методий и Боримечка по посока от улица Димитър Благоев към улица Клисура, действайки като непълнолетен, но разбирайки свойството и значението на извършеното и можейки да ръководи постъпките си управлявал моторно превозно средство лек автомобил марка Мерцедес 320 ЦДИ с рег. № А 9299 КМ след употреба на наркотично вещество- съгласно § 1, т. 11 от ДР на ЗКНВП "Наркотично вещество" означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3- метамфетамини и амфетамини, установено по надлежния ред с техническо средство „Друг Чек-3000” с фабричен № 8325554. Престъплението е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. За извършеното престъпление, на основание чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 63, ал. 1, т. 4 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК, НАЛАГА на обвиняемия З.В.В., ЕГН ********** наказание лишаване от свобода за срок от ДЕВЕТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл. 69, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание от девет месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
З.В.В.
В законна сила на 7.3.2018г.