Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 6.3.2018г. до 6.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1257/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение С.С.Х. Ш.Х.И. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 6.3.2018г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по исковете предявени от Садет С.Х. с ЕГН ********** *** против Ш.Х.И. с ЕГН ********** ***, че съществува вземането на ищеца в размер 300 лева, представляващо обезщетение за неимуществени вреди от осъщественото на 30.04.2017г. непозволено увреждане, както и вземане в размер 300 лева,представляващо обезщетение за неимуществени вреди от осъщественото на 28.07.2017г. непозволено увреждане, ведно със законната лихва върху сумите от датата на осъществяване на деянието до окончателното изплащане на сумите. ОТХВЪРЛЯ претенцията Садет С.Х. с ЕГН ********** *** против Ш.Х.И. с ЕГН ********** *** да се приеме за установено по отношение на ответника, че съществува вземане за сумата от 30лв., представляващо обезщетение за имуществени вреди от осъщественото на 30.04.2017г. непозволено увреждане и за сумата в размер на 30 лв., представляващо обезщетение за имуществени вреди от осъщественото на 28.07.2017г. непозволено увреждане, ведно със законната лихва върху сумите от датата на осъществяване на деянието до окончателното изплащане на сумите. ОСЪЖДА Ш.Х.И. с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: *** да заплати на Садет С.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 87,50лв. съдебно деловодни разноски за заповедното производство. ОСЪЖДА Ш.Х.И. с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: *** да заплати на Садет С.Х. с ЕГН ********** *** сумата от 250лв. съдебно деловодни разноски. ОСЪЖДА Садет С.Х. с ЕГН ********** *** да заплати в полза на държавата по сметка на КРС сумата от 100лв. държавна такса ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията Ш.Х.И. с ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес: *** за присъждане на съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
2 АНД No 476/2017 МВР Д.Х.Щ. РУП - КАРНОБАТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0282-000269/21.07.2015 г. на началник ОДМВР Бургас, РУ Карнобат, с което на Д.Х.Щ., ЕГН-**********,*** е наложено на основание чл.177, ал.1, т.3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 /двеста/ лв., за нарушение на чл. 102 от ЗДвП.
В законна сила на 29.3.2018г.
3 АНД No 477/2017 МВР Г.К.Г. РУП - КАРНОБАТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 6.3.2018г.
НП-измененоОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0282-000057/04.03.2015 г. на началник ОДМВР Бургас, РУ Карнобат, с което на Г.К.Г., ЕГН-**********,*** е наложено на основание чл.175, ал.1, т.1-предложение „първо“ от ЗДвП административно наказание „глоба“ в размер на 100 /сто/ лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от три месеца за нарушение на чл.140,ал.1 от ЗДвП и „глоба“ в размер на 10.00 лева на основание чл.183, ал.1, т.1-предложение „второ“ от ЗДвП, за нарушение на чл. 100, ал.1, т.1 от ЗДвП.
В законна сила на 24.3.2018г.
4 АНД No 478/2017 МВР К.И.П. РУП - КАРНОБАТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 15-0282-000057/04.03.2015 година на началник ОДМВР Бургас, РУ Карнобат, с което на К.И.П., ЕГН-**********,*** е наложено на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ (отм.) е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 400 /четиристотин/ лв., за нарушение на чл. 315, ал.1, т.1 от КЗ(отм.). НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.
В законна сила на 27.3.2018г.
5 НОХД No 68/2018 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
К.Т.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 6.3.2018г.
НЕ ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 68/2018 г. по описа на Районен съд – Карнобат, ДП № 5/2018г. на РУ МВР-Сунгурларе, между РП –Карнобат, представлявана от прокурора М.И. и обвиняемия К.Т.Д., представляван от неговия защитник – адв.Р.. ВРЪЩА делото на Районна прокуратура – Карнобат. Определението е окончателно.
К.Т.Д.
В законна сила на 6.3.2018г.
6 НОХД No 71/2018 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
В.Л.А. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 6.3.2018г.
В.Л.А.
На осн.чл.194, ал.3, вр. ал.1 от НК, чл. 54 от НК на обвиняемия В.Л.А. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ” при следните пробационни мерки: • задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване на обвиняемия В.Л.А. пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от ДВЕ ГОДИНИ, • задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от ДВЕ ГОДИНИ, • 320 /ТРИСТА И ДВАДЕСЕТ/ ЧАСА годишно безвъзмезден труд в полза на обществото за срок от ДВЕ ГОДИНИ.
В законна сила на 6.3.2018г.
7 НОХД No 72/2018 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
А.Е.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 6.3.2018г.
Обвиняемият А.Е.К., ЕГН-********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление от общ характер по чл.345, ал.2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 140, ал. 1 от ЗДП, вр. чл.2 и чл.3, ал.1 от Наредба № I-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, за това че: на 07.11.2017г. около 14:20 часа по път BGS 2266 в посока от с.Вълчин към с.Мъдрино, общ.Сунгурларе, обл.Бургас управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „YAMAHA“, модел „passol“ с номер на рама № 2Е9-058141 без номер на двигател, без поставена регистрационна табела, който не е регистриран по надлежния ред, предвиден в чл. 140, ал. 1 от Закона за движението по пътищата / ЗДП /, съобразно който „По пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места…“, чл. 2 от Наредба № I-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, а именно: „Моторните превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, се представят за регистриране от звената „Пътна полиция“ при Столична дирекция на вътрешните работи /СДВР/ или областните дирекции на МВР /ОДМВР/ по постоянен адрес на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация- за стопанските субекти“ и чл. 3, ал. 1 от горепосочената Наредба, а именно: „Моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформянето на вноса /постоянен или временен/ от съответния митнически орган. Престъплението е извършено от обвиняемия А.Е.К., ЕГН-********** при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. НАЛАГА на обвиняемия А.Е.К., ЕГН-********** за извършеното престъпление, на основание по чл.345, ал.2, вр. ал. 1 от НК, вр. чл. 140, ал. 1 от ЗДП, вр. чл.2 и чл.3, ал.1 от Наредба № I-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните ППС, във вр. с чл.54, ал.1 от НК наказание ГЛОБА в размер на 500.00 /петстотин/лева.
А.Е.К.
В законна сила на 6.3.2018г.
8 НОХД No 72/2018 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
А.Е.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 6.3.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия А.Е.К., ЕГН-********** мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 265/2017г. по описа на РУ-гр.Сунгурларе при ОД на МВР-гр. Бургас - пр. вх. № 903/ 2017г. по описа на Районна прокуратура –гр.Карнобат. Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес.
А.Е.К.
В законна сила на 14.3.2018г.
9 НОХД No 73/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Р.Ш.М. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 6.3.2018г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде потвърдена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА наложената на Р.Ш.М. с ЕГН-********** мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
Р.Ш.М.
В законна сила на 14.3.2018г.
10 НОХД No 82/2018 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
С.Д.С. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 6.3.2018г.
С.Д.С.
На осн.чл.197, т.2, вр. чл. 194, ал.3; вр.ал.1 от НК. на обв.С.Д.С. се определя наказание „ПРОБАЦИЯ“, при следните пробационни мерки: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС-***8, за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА, която ще се изпълни чрез явяване и подписване на подсъдимия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност 2 (два) пъти седмично; ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА; БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО с продължителност 100 (СТО) часа ГОДИШНО, за срок от ЕДНА ГОДИНА.
В законна сила на 6.3.2018г.