Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 2.3.2018г. до 2.3.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1024/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.Д.Ч.,
Х.А.Ч.
Х.А.Т.,
Н.С.А.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 2.3.2018г.
ОСЪЖДА Х.А. Атанасов ЕГН ********** и Н.С.А. ЕГН ********** *** да осигурят достъп на К.Д.Ч. ЕГН ********** и Х.А.Ч. ЕГН ********** *** до таванското помещение и стълбището към него през вход към втори етаж на жилищна сграда с административен адрес: гр.Карнобат, ул.“Стара планина“, № 60, построена в дворно място, образуващо УПИ № ХІІІ-3406 в квартал 168 по ПУП на гр.Карнобат. ОСЪЖДА на основание чл. 31,ал.2 ЗС Х.А. Атанасов ЕГН ********** и Н.С.А. ЕГН ********** *** да заплатят на К.Д.Ч. ЕГН ********** *** сумата от 17.33лв., представляваща обезщетение за лишаване от правото да ползва ? ид.част от таванско помещение и стълбище към него от жилищна сграда с административен адрес: гр.Карнобат, ул.“Стара планина“, № 60 за времето от 07.06.2017г. до 25.08.2017г., ведно със законната лихва до окончателното му изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над присъдената сума до пълния предявен размер от 46,81лева, както и по отношение на Х.А.Ч. ЕГН ********** *** ОСЪЖДА Х.А. Атанасов ЕГН ********** и Н.С.А. ЕГН ********** *** да заплатят на К.Д.Ч. ЕГН ********** и Х.А.Ч. ЕГН ********** *** сумата от 579,58лв. съдебно деловодни разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на Х.А. Атанасов ЕГН ********** и Н.С.А. ЕГН ********** *** за присъждане на съдебно-деловодните разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването
2 АНД No 18/2018 МВР Х.И.М. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 2.3.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №17-0282-000893 от 17.11.2017г. на началник РУ-Карнобат, с коeто на Х.И.М. с ЕГН ********** *** на основание чл. 179, ал.2 ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200лв. и на основание чл. 175, ал.1,т.5 ЗДвП му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200лв. и лишаване от право на управление за срок от шест месеца. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.