Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 26.2.2018г. до 26.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1255/2017 Делба Д.Г.В.,
Д.В.Д.,
Г.В.Д.
Р.Й.П.,
Р.Й.Р.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 26.2.2018г.
ДОПУСКА съдебна делба на недвижими имоти, находящи се в землищата на село Подвис и село Лозарево, община Сунгурларе, а именно: ПАСИЩЕ, МЕРА с площ от 21.000 дка, пета категория, находящо се в местността „Купена сърт”, съставляващо имот № 000616 по КВС на землището на село Подвис, при граници: № № 000613, 000649, 000636, 000649, 000638, 000649, 000648; ПАСИЩЕ, МЕРА с площ от 2.000 дка, пета категория, находящо се в местността „Лозята”, съставляващо имот № 000816 по КВС на землището на село Подвис, при граници: № № 000696, 000488, 320006, 320007, 320008, 320009, 320010, 320011; ПАСИЩЕ, МЕРА с площ от 10.000 дка, пета категория, находящо се в местността „Кулеви ниви”, съставляващо имот № 001253 по КВС на землището на село Подвис, при граници: № №001252, 000321, 001254, 000974; ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ с площ от 3.600 дка, пета категория, находящо се в местността „Станник”, съставляващо имот № 110039 по КВС на землището на село Подвис, при граници: № № 110038, 000680, 110040, 000735; ЛОЗЕ с площ от 1.658 дка, пета категория, находящо се в местността „Лозята”, съставляващо имот № 320005 по КВС на землището на село Подвис, при граници: № № 320004, 000488, 320006, 000502; НИВА с площ от 26.689 дка, осма категория, находяща се в местността „Долни саи”, съставляваща имот № 038014 по КВС на землището на село Подвис, при граници: № № 000173, 000165, 038015, 038001; НИВА с площ от 39.304 дка, пета категория, находяща се в местността „Кара топрак”, съставляваща имот № 130069 по КВС на землището на село Подвис, при граници: № № 130068, 000839, 130070, 000828, 000827, 130074, 130088, 130087, 130086; НИВА с площ от 21.257 дка, пета категория, находяща се в местността „Куловлови долчини”, съставляваща имот № 150010 по КВС на землището на село Подвис, при граници: № № 000488, 150009, 150012, 150013, 150014 ЛОЗЕ с площ от 1.215 дка, трета категория, находящо се в местността „Чиста лъка”, съставляващо имот № 180030 по КВС на землището на село Подвис, при граници: № №180029, 000455, 180031, 000456 ЛИВАДА с площ от 1.500 дка, трета категория, находящо се в местността „Долни чеири”, съставляващо имот № 055011 по КВС на землището на село Лозарево, при граници: № № 055012, 055094, 055010, 000353, между страните и при квоти, както следва: - За Д.Г.В., ЕГН **********, постоянен адрес: *** - 1/ 6 ид.ч. - За Д.В.Д., ЕГН **********,***-001 - 1/ 6 ид.ч. - За Г.В.Д., с ЕГН **********,***-08-051- 1/ 6 ид.ч. - За Р.Й.П., ЕГН **********, постоянен адрес: *** - 1/ 4 ид.ч. - За Р.Й.Р., ЕГН **********, постоянен адрес: *** - 1/ 4 ид.ч. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщението пред Бургаски окръжен съд.
2 Гражданско дело No 1332/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОБИЛТЕЛ ЕАД О.А.А. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 26.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ иска на „Мобилтел“ ЕАД, ЕИК: 131468980, с адрес: гр. София, 1309, район Илинден, ул."Кукуш" № 1 против О.А.А. с ЕГН ********** *** с правно основание чл. 422, вр. чл.415, ал.1 от ГПК, вр. чл.79, ал.1 от ЗЗД, за приемане за установено по отношение на ответника, че съществува вземане в размер на 115.8 лв. - неустойка предсрочно прекратяване на договор за далекосъобщителна услуга; на 7.96 лв. (седем лв. и 96 ст.) мораторна лихва за период от 28.09.2014 г. до 24.07.2017г., както и претенцията за присъждане на разноските по заповедното производство. ОСЪЖДА О.А.А. с ЕГН ********** *** да заплати на „Мобилтел“ ЕАД, ЕИК: 131468980, с адрес: гр. София, 1309, район Илинден, ул."Кукуш" № 1 сумата от 205 лева, представляваща направени разноски от ищеца в хода на исковото производство. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
3 АНД No 4/2018 МВР М.Г. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ - СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 26.2.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №17-0454-000673 от 29.12.2017г. на началник РУ-Сунгурларе, с коeто на М.Г., роден на ***г. във Великобритания, постоянен адрес *** на основание чл. 174, ал.3ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2000лв. и лишаване от право на управление за срок от 24 месеца. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.