Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 22.2.2018г. до 22.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 60/2014 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Д.В.Г. З.К.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 22.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВАМ производството по гражданско дело № 60/2014 г. по описа на Районен съд - Карнобат. Изпращам делото на Окръжен съд – Бургас за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа. Да се уведомят страните. Разпореждането не подлежи на обжалване.
2 Гражданско дело No 299/2016 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Д.В.Г. З.К.К.,
М.М.С.,
К.Т.К.,
Е.Т.К.,
С.Д.К.,
Е.Р.Б.,
Р.А.С.,
М.М.К.,
Т.С.П.,
М.Д.Т.,
С.Д.Т.,
М.Ж.П.,
С.Т.П.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 22.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВАМ производството по гражданско дело № 299/2016г. по описа на Районен съд - Карнобат. Изпращам делото на Окръжен съд – Бургас за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа. Да се уведомят страните. Разпореждането не подлежи на обжалване.
3 Гражданско дело No 972/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ" ГР.КАРНОБАТ Ф.Р.М.,
К.А.М.,
Г.А.М.,
Е.А.М.,
М.А.П.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 22.2.2018г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 233 от ГПК прекратява производството по гр.д. № 972/2017 г. по описа на КРС.