Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 21.2.2018г. до 21.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1431/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Е.С.Г.,
Ч.Г.Г.,
Ц.Г.С.
ОБЩИНА КАРНОБАТ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 21.2.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 124,ал.1 ГПК по иска предявен от Е.С.Г. ЕГН **********, Ц.Г.С., ЕГН ********** и Ч.Г.Г. ЕГН ********** и тримата със съдебен адрес *** с ЕИК 000057026, със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, бул.“България“№12, представлявана от кмета Георги Димитров, че ищците се явяват собственици на поземлен имот извън регулация на с.Крушево, Община Карнобат и идентифициран като ДВОРНО МЯСТО извън регулацията с планоснимачен номер 191, бивш парцел VІ в квартал 28, изключен от регулацията на селото съгласно НА № 17, том 1, дело 47/1995г. на КРС и който имот е идентичен с поземлен имот № 010191 по КВС на землището на с.Крушево, м.“Край село“ с площ 2.234 дка при граници и съседи: имот №№ 000250, 010192, 010181,010182. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
2 ЧГД No 184/2018 Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа   МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 21.2.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч. гр. дело № 184/2018 г. по описа на РС-Карнобат, поради неизпълнение. Документите на чуждестранния съд да върнат на Министерството на правосъдието, като в Удостоверението за връчване /Certificate/ бъде посочена причината за неизпълнението. Определението не подлежи на обжалване.
3 ЧГД No 188/2018 Други частни производства     Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 21.2.2018г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. ПРЕКРАТЯВА Ч.Гр.Д. № 188/2018 г. по описа на Районен съд Карнобат. ИЗПРАЩА протокол от Ч.Гр.Д. № 188/2018 г. на КРС като неизпълнена съдебна поръчка за прилагане към гр.д. № 11259/2017 година по описа на Софийски градски съд, 1-во Г.О., 21-ви състав. Препис от настоящия протокол да се изпрати на адв. д. на посочения електронен адрес.
4 АНД No 499/2017 Други административни от наказателен характер дела ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ НА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 21.2.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №173 от 05.12.17г. на директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“, с което на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД с ЕИК 812115210 със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ж.к. „Победа“, ул. „Ген. Владимир Вазов“№3, представлявано от Ганчо Тенев за нарушение по чл. 48, ал.1,т.7 Закон за водите на основание чл. 200, ал.1, т.27 от Закон за водите е наложена имуществена санкция в размер на 1500лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.