Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 19.2.2018г. до 19.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1394/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Х.Я.И. Я.А.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 19.2.2018г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 1394/2017 г. по описа на Карнобатския районен съд, образувано по исковата молба на Х.Я.И., ЕГН-**********,***, действаща със съгласието на своята майка В.Б.Х., чрез процесуален представител адв.С. Гонкова, против Я.А.И., ЕГН-**********,***, с правно основание чл.143 от СК, за заплащане от ответника издръжка на непълнолетната Х. в размер на 150.00 лева, считано от 20.11.2017 година.
2 АНД No 455/2017 ДАМТН ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 19.2.2018г.
НП-отмененоОТМЕНЯ наказателно постановление № НЯСС-133/12.10.2017 г. на зам.председател на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, с което на община Сунгурларе, ЕИК:000057250, със седалище и адрес на управление: гр.Сунгурларе, ул.Г.Димитров № 2 представлявана от В.П. - кмет е наложена „имуществена санкция“ в размер на 1000 /хиляда/ лв. на основание чл.201, ал.12, вр. чл.200, ал.1, т.39 от Закона за водите, за нарушение на чл. 190а, ал.1, т.3 от ЗВ.