Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 12.2.2018г. до 12.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1079/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ДИЮ ООД ХАРВЕСТ ИНТЕРНЕШЪНАЛ ООД Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 12.2.2018г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 124,ал.1 ГПК по иска предявен от „Дию“ ООД с ЕИК 102873883 със седалище и адрес на управление гр. Карнобат, ул.“Екзарх Антим I“ №66, вх.2,ет.3,ап.15, представлявано от С.Ц. против „Харвест Интернешънал“ ООД с ЕИК 175264972 със седалище и адрес на управление гр.София, р-н „Оборище“, ул. „Струма“№2а, представлявано от М.К. Ам Ш. и Л.Ш. заедно и поотделно, че ищецът се явява собственик на следния недвижим имот-дворно място от 2430кв.м., представляващо реална част от УПИ III-15, кв. 6 по ЗРП на с.Сигмен, общ.Карнобат от 1989г. с граници по плана : улица, УПИ II-14, УПИ IV-16, придаваема по неприложена регулация общинска част от улица, ведно с намиращите се в него масивна жилищна сграда със застроена площ от 76кв.м., масивна стопанска пристройка-салма от 38кв.м., полумасивна лятна кухня от 27кв.м. и паянтов навес от 40кв.м., която реална част е по имотни граници на дворното място. ОСЪЖДА „Харвест Интернешънал“ ООД с ЕИК 175264972 със седалище и адрес на управление гр.София, р-н „Оборище“, ул. „Струма“№2а, представлявано от М.К. Ам Ш. и Л.Ш. заедно и поотделно да заплати на „Дию“ ООД с ЕИК 102873883 със седалище и адрес на управление гр. Карнобат, ул.“Екзарх Антим I“ №66, вх.2,ет.3,ап.15, представлявано от С.Ц. сумата от 60лв. съдебно деловдни разноски. Решението не подлежи на обжалване на основание чл.239,ал.4 ГПК.
В законна сила на 12.2.2018г.