Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 9.2.2018г. до 9.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 489/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Е.Г.П. И.Т.В. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 9.2.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Е.Г.П. с ЕГН ********** *** против И.Т.В. с ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 422 ГПК да се приеме за установено по отношение на ответницата, че съществува вземане размер на 1613лв., от които заплатена главница договор за паричен заем №2183266 от 10.11.2014г, сключен с „Изи Асет Мениджмънт“ АД в размер на 700лв. и сумата от 913лв., заплатени лихви и неустойки по същия договор, ведно със законна лихва върху главницата от датата на подаването на заявлението в съда 23.03.2013г. до окончателното изплащане на вземането. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на Е.Г.П. с ЕГН ********** *** за присъждане на съдебно-деловодните разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на И.Т.В. с ЕГН ********** *** за присъждане на съдебно-деловодните разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
2 Гражданско дело No 1082/2017 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Р.Т.Д. АГРАР СЕЛО ЛОЗАРЕВО ЕООД Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 9.2.2018г.
Р Е Ш И : РАЗВАЛЯ на основание чл. 87,ал.3 ЗЗД сключения между Р.Т.Д. с ЕГН ********** ***“ ЕООД с ЕИК 1471311616 със седалище и адрес на управление с.Лозарево, ул. „Първи май“№2,представлявано от Е.Р. на 14.10.2009г. договор за аренда на земеделска земя, находяща се в землището на с.Подвис, ЕКАТТЕ 56959, общ.Сунгурларе,а именно: нива в местността „Мердевенлията“, с площ от 13.922дка, девета категория, съставляваща поземлен имот №070039 по плана за земеразделяне при граници и съседи: имоти с №№070062,000101,070035, ведно с анекс към него поради неизпълнение. ОСЪЖДА „Аграр село Лозарево“ ЕООД с ЕИК 1471311616 със седалище и адрес на управление с.Лозарево, ул. „Първи май“№2,представлявано от Е.Р. на основание чл. 30, ал. 1, ЗАЗ да върне на Р.Т.Д. с ЕГН ********** *** имот, находящ се в землището на с.Подвис, ЕКАТТЕ 56959, общ.Сунгурларе, а именно: нива в местността „Мердевенлията“, с площ от 13.922дка, девета категория, съставляваща поземлен имот №070039 по плана за земеразделяне при граници и съседи: имоти с №№070062,000101,070035. ОСЪЖДА „Аграр село Лозарево“ ЕООД с ЕИК 1471311616 със седалище и адрес на управление с.Лозарево, ул. „Първи май“№2,представлявано от Е.Р. да заплати по сметка на Районен съд Карнобат държавна такса в размер на 160.40лв. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на Р.Т.Д. с ЕГН ********** *** за присъждане на сторените съдебно деловодни разноски. Решението не подлежи на обжалване на основание чл.239,ал.4 ГПК.
В законна сила на 9.2.2018г.