Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 6.2.2018г. до 6.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 738/2016 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение КРЕДИ ЙЕС ООД Р.И.Р.,
Д.М.Ж.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 6.2.2018г.
, Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Р.И.Р. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** и по отношение на Д.М.Ж. с ЕГН ********** *** , че същите дължат солидарно на Креди Йес ООД с ЕИК 200688545 със седалище и адрес на управление гр. Хасково ул. Лозарска № 12 , същото дружество със съдебен адрес *** - юрк. Н.Г.Ш. , следните суми : 1. Главница в размер на сумата от 3 405, 83 лв. представляваща непогасено задължение за неплатени месечни вноски по договор за паричен заем № 11088 и договора за поръчителство към него от 02.12.2015 г. , както и сумата от 486, 07 лв. представляваща дължима се неустойка по чл. 14 ал.1 от Общите условия към договора за паричен заем № 11088 към искане № 016418 от дата 02.12.2015 година , както и законната лихва върху главницата от 3 405, 83 лв. , считано от 15.07.2016г. до окончателното й изплащане , както и сумата от 577, 84 лв. представляваща направените от него съдебни разноски по заповедното производство по ч.гр.д. № 489 / 2016 г. по описа на КРС на основание чл. 78 ал.1 от ГПК
2 Гражданско дело No 970/2017 Искове за трудово възнаграждение Л.Д.П. ГАРДЕНИЯ- 077 ЕООД Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 6.2.2018г.
3 Гражданско дело No 1267/2017 Искове за развод и недействителност на брака К.Л.В. З.К.В. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 6.2.2018г.
ДОПУСКА развод и ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между З.К.В., ЕГН: **********, адрес: *** и К.Л.В. ЕГН: **********,***, за който е съставен акт граждански брак № 0812 от 31.10.1998 г. от Община –Пловдив, 1-ви район Централен, на основание чл. 50 от СК, поради взаимното им, сериозно и непоколебимо съгласие за това. УТВЪРЖДАВА постигнатото между К.Л.В. ЕГН: **********,*** и З.К.В., ЕГН: **********, адрес: *** споразумение по чл. 51 от СК, както следва: ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА, ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ДЪЛЖИМАТА ИЗДРЪЖКА НА РОДЕНОТО ОТ БРАКА ДЕТЕ: • От сключения между страните граждански брак е родено детето М.-М. З. В., ЕГН: **********. Местоживеенето на роденото от брака дете ще бъде при майката К.Л.В., ЕГН: ********** ***. • Упражняването на родителските права по отношение на детето М.-М. З. В., ЕГН: ********** се предоставя на майката К.Л.В., ЕГН: ********** при съобразяване на обстоятелството,че майката и детето живеят в град Пловдив. • Бащата З.К.В., ЕГН: ********** ще има режим на лични отношения с детето М.-М. З. В. , ЕГН: **********, който ще се осъществява с приспиване при бащата всяка първа и трета седмица на месеца от 14.00 ч. в петък, а когато детето е заето с учебни занятия- от 19 ч. в петък, до 17.30 часа в неделя, всяка ваканция на детето по време на учебната година, както и всяка лятна ваканция на детето, за времето от началото на лятната ваканция до 31 юли и за времето от 01 септември до 10 септември (вкл.). • Бащата З.К.В., ЕГН: ********** ще заплаща месечна издръжка на детето М.-М. З. В. , ЕГН: **********, в размер на една четвърт от минималната работна заплата за страната, като месечната издръжка в настоящия момент възлиза на 127.50 лв. (сто двадесет и седем лева и петдесет стотинки), дължима от 01.02.2018 г. Издръжката ще се изплаща до края на всеки месец за който се отнася, чрез майката К.Л.В., ЕГН: ********** по б.сметка в „Банка ДСК“ ЕАД, IBAN: ***. Издръжката е дължима до възникване на причина за нейното прекратяване. ОТНОСНО ПОЛЗВАНЕТО НА СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ: Семейното жилище с административен адрес *****, се предоставя за ползване от жената К.Л.В., ЕГН: ********** и детето М.-М. З. В. , ЕГН: **********. ОТНОСНО ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ: Имуществените си отношения съпрузите ще уреждат допълнително. ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ: След прекратяването на брака съпрузите няма да си дължат издръжка един на друг, тъй като и двамата са здрави и работоспособни. ОТНОСНО ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГАТА: След прекратяването на брака съпругата К.Л.В., ЕГН: ********** ще възстанови предбрачното си фамилно име –С.. ОТНОСНО РАЗНОСКИТЕ ПО ДЕЛОТО: ОСЪЖДА З.К.В., ЕГН: **********, адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ на Държавата по сметка на КРС допълнителна държавна такса от 20.00 лв. за допускане на развода, държавна такса в размер на 91.80 лв. върху уговорената със споразумението издръжка на детето. ОСЪЖДА К.Л.В. ЕГН: **********,***, ДА ЗАПЛАТИ на Държавата по сметка на КРС допълнителна държавна такса от 20лв. за допускане на развода. На основание чл. 330, ал. 5 от ГПК решението не подлежи на обжалване.
В законна сила на 6.2.2018г.
4 НОХД No 22/2018 Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Д.Н.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 6.2.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия Д.Н.К., ЕГН **********,*** мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство 187/2017 г. по описа на РУ на МВР-гр.Сунгурларе- пр.вх.№ 634/2017 г. по описа на Района прокуратура-гр.Карнобат. Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес.
Д.Н.К.
В законна сила на 14.2.2018г.
5 НОХД No 22/2018 Неправомерно присъедняване към електропреносна и други мрежи или системи РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Д.Н.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 6.2.2018г.
НАЛАГА на обвиняемия Д.Н.К., ЕГН ********** за извършеното престъпление, на основание чл.234в, ал.1 от НК, вр. чл. 54, ал.1 от НК ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и ГЛОБА в размер на 200 лв. (двеста лева). ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното на обвиняемия Д.Н.К., ЕГН **********, наказание в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
Д.Н.К.
В законна сила на 6.2.2018г.