Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2018г. до 1.2.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1127/2017 Искове по КЗ ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД ОБЩИНА КАРНОБАТ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 1.2.2018г.
ОСЪЖДА Община Карнобат с ЕИК 000057026, с адрес гр.Карнобат, бул. “България“ №12 да заплати на „Дженерали Застраховане“ АД с ЕИК 030269049, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Княз Ал. Дондуков“ №68 сумата от 690.88 лева, представляваща изплатено обезщетение по щета № 246328/14.04.2015г, както сумата от 56.92лв., представляваща мораторна лихва за периода 01.12.2015г.-21.09.2016г., като ОТХВЪРЛЯ иска за горницата над присъдената сума до пълния заявен размер от 59лв. ОСЪЖДА Община Карнобат с ЕИК 000057026, с адрес гр.Карнобат, бул. “България“ №12 да заплати на „Дженерали Застраховане“ АД с ЕИК 030269049, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Княз Ал. Дондуков“ №68 сумата от 500лв., представляваща съдебно-деловодни разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на Община Карнобат с ЕИК 000057026, с адрес гр.Карнобат, бул. “България“ №12 за присъждане на съдебно-деловодните разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му.
В законна сила на 24.2.2018г.
2 АНД No 462/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
А.Е.А. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 1.2.2018г.
А.Е.А.
На основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1 вр.чл. 63,ал.1 вр. чл.78а,ал.6 НК ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност А.Е.А. с ЕГН ********** и му налага административно наказание „обществено порицание”, което да бъде изпълнено чрез еднократното й прочитане в часа на класа.
Мотиви от 1.2.2018г.
В законна сила на 17.2.2018г.
3 АНД No 483/2017 МВР А.М.М. РУП - КАРНОБАТ Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 1.2.2018г.
НП-отменено ОТМЕНЯ Наказателно постановление 14-0282-000521 от 06.11.2014г. на началника на РУП към ОДМВР Бургас, РУ Карнобат, с което на жалбоподателя А.М.М. с ЕГН ********** *** на основание чл. 179, ал.2 ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 100лв., а на основание чл. 183,ал.1,т.1 ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
В законна сила на 22.2.2018г.
4 НОХД No 20/2018 Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Т.И.Г. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 1.2.2018г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде потвърдена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА наложената на мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС. Прекратява производството по НОХД № 20/2018 година по описа на КРС и внася същото в архива. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
Т.И.Г.
В законна сила на 9.2.2018г.
5 НОХД No 20/2018 Кражба, представляваща опасен рецидив РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Т.И.Г. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 1.2.2018г.
Т.И.Г.
На основание чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, буква „а” и буква „б”, чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия Т.И.Г. се определя наказание: 3 МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На осн. чл. 41, ал. 6 от НК и чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗИНЗС на обв. Г. се определя първоначален СТРОГ РЕЖИМ на изтърпяване на определеното наказание в размер на 3м. ЛОС.
В законна сила на 1.2.2018г.
6 НОХД No 23/2018 Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
П.С.И. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 1.2.2018г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия П.С.И. с ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
П.С.И.
В законна сила на 9.2.2018г.
7 НОХД No 23/2018 Продажба и държане на акцизни стоки без бандерол РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
П.С.И. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 1.2.2018г.
П.С.И.
На осн.чл.234, ал. 1, предл. ІІ-ро от НК, вр. чл.2, т.2, чл.4, т.7 и чл.12, ал.1, т.1, т.2, т.3 и ал.2 от ЗАДС / и вр. чл.28, ал.1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия и вр. параграф 1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.4г, т.4д, т.4ж, т.4з, т.4и, т.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обв. П.С.И. се определя наказание СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА и наказание ГЛОБА в размер на ПЕТСТОТИН ЛЕВА. На осн.чл.66, ал.1 от НК се отлага изпълнението на наложеното на обв.П.С.И. наказание седем медеца лишаване от свобода за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила на 1.2.2018г.