Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 30.1.2018г. до 30.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1611/2017 Искове за развод и недействителност на брака К.Н.З. Б.Б.З. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 30.1.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1611/2017 г. по описа на Карнобатския районен съд и ВРЪЩА исковата молба вх.№ 6761/29.12.2017 г. от К.Н.З., ЕГН-**********,*** против Б.Б.З.,***, с която е предявен иск по чл.49 ал.1 от СК. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд-гр.Бургас в едноседмичен срок от съобщаването му.
В законна сила на 13.2.2018г.
2 АНД No 334/2017 КФН МОНИ 2014 ЕООД КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР ГР. СОФИЯ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 30.1.2018г.
НП-отменено