Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 26.1.2018г. до 26.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 651/2017 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Й.В.К. ТРАНСПРОГРЕС 97 ЕООД Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 26.1.2018г.
ДОПЪЛВА на основание чл. 250,ал. 1 ГПК Решение № 184/17.11.2017г. по гр. д. № 651/2017г. по описа на Карнобатски районен съд, в следния смисъл: ОСЪЖДА „Транспрогрес 97“ ЕООД с ЕИК 200838468, със седалище и адрес на управление гр.София, п.к.1408, р-н Триадица, ж.к. „И. ***, представлявано от Д.Ю.Д. да заплати на Й.В.К. с ЕГН ********** *** законната лихва върху следните суми: - обезщетение по чл.224 КТ за 5 дни неползван платен годишен отпуск за 2014г. в размер на 110.85 лева; - обезщетение по чл.224 КТ за 20 дни неползван платен годишен отпуск за 2015г. в размер на 443.76 лева; - обезщетение по чл.224 КТ за 17 дни неползван платен годишен отпуск за 2016г. в размер на 376.89 лева; - обезщетение по чл.220 КТ за неспазен срок на предизвестие в размер на 435.00 лева; - обезщетение по чл.222 КТ за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец в размер на 435.00 лева; - трудово възнаграждение за месец октомври 2016г. в размер на 435.00 лева, считано от 26.06.2017г. (предявяване на иска) до окончателното им изплащане. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от получаването му.
2 Гражданско дело No 687/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД М.А.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 26.1.2018г.
Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 422 ал.1 във връзка с чл. 415 ал.1 от ГПК предявен от Агенция за събиране на вземания ЕАД с ЕИК 203670940 , със седалище и адрес на управление гр. София , ж.к. Люлин 10 бул. Д-р Петър Дертлиев № 25 офис – сграда Лабиринт ет. 2 офис 4 , същото дружество със съдебен адрес *** офис 4 Агенция за събиране на вземания ЕАД – чрез юрисконсулт Е.Х.Б. срещу М.А.А. с ЕГН ********** *** и с който ищецът Агенция за събиране на вземания ЕАД моли съда да постанови решение с което да приеме за установено по отношение на М.А.А. , че същата в качеството й на длъжник му дължи общата парична сума от 629, 42 лв. представляваща дължима се сума по договор за паричен заем № 2213471 , сключен на дата 24.12.2014 г. от която : парична сума в размер на 300 лв. – главница ,договорна лихва в размер на сумата от 30, 65 лв. дължима се за периода от 21.01.2015 г. до 21.05.2015 година , сумата от 45 лв. представляваща такса разходи ,сумата от 182 лв. представляваща неустойка за неизпълнение на договорно задължение за периода от 21.01.2015 година до 21.05.2015 година , сумата от 71, 77 лв. представляваща обезщетение за забава за периода от 22.01.2015 г. до датата на подаването на заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение – 02.03.2017 г. както и законната лихва върху главницата , считано от датата 02.03.2017 година – датата на подаването на заявлението за издаването на съответната заповед за изпълнение до окончателното им изплащане , за които суми е издадена заповед за незабавно изпълнение по № 149 от 8.3.2017 г. по ч. гр.д. № 201 / 2017 година по описа на Районен съд Карнобат , както и сумата от 225 лв. представляваща всички направени по заповедното производство съдебни разноски, като неоснователен и недоказан изцяло , като отхвърля и искането за присъждането на съдебни разноски направени от ищцовото дружество по настоящото дело.
3 НОХД No 422/2017 Изтезаване на гръбначно животно, довело до смърт, тежко или трайно увреждане РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Д.Д.Д. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 10.1.2018г.
Д.Д.Д.
На осн. чл. 325 б, ал. 2, т. 2, предл. трето и четвърто, вр. с чл. 325 б, ал. 1от НК, вр.чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на подсъдимия Д.Д.Д. се налагала наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА като на основание чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗИНЗС се определя първоначален общ режим за изтърпяване на определеното наказание и ГЛОБА в размер на 1000 лева, размера на която се определя на основание чл. 55, ал. 2 от НК.
В законна сила на 10.1.2018г.