Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 25.1.2018г. до 25.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 275/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПРИМЕКС ЕООД ФОРМУЛА - 2 - ЕООД ГРАД КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 25.1.2018г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ОСЪЖДА Формула -2 ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Карнобат ж.к. Промишлена зона Север ул. Седемнадесета № 1 с ЕИК 102613145 да заплати на Примекс ЕООД с ЕИК 127033207 със седалище и адрес на управление гр. Каспичан ул. Ропотамо № 7 сумата от 3006, 15 лв.- главница представляваща дължимите се от него неизплатени задължения по договори за покупко- продажба на стоки и услуги сключени между тях и за които са издадени 13 бр. фактури , №№ 4100029444 от 07.10.2013 година , 4100029675 от 21.10.2013 година , 4100029739 от 24.10.2013 година , 4100029920 от 31.10.2013 година , 4100030003 от 04.11.2013 година , 4100030859 от 30.11.2013 година , 4100031035 от 06.12.2013 година , 4100031255 от 16.12.2013 година , 4100031321 от 19.12.2013 година , 4100031442 от 30.12.2013 година, 4100031835 от 31.01.2014 година , 4100032139 от 28.02.2014 година и хактура № 4100040081 от 18.12.2014 година , ведно със законната лихва за забава на плащането върху горепосочената главница , начиная от датата на завеждането на иска в Районен съд Карнобат – 24.03.2017 година до окончателното й изплащане.
В законна сила на 15.2.2018г.