Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 24.1.2018г. до 24.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 291/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ф.Е.Й. А.Ж.Й. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 24.1.2018г.
Мотивиран от гореизложените си съображения, Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ПРЕДОСТАВЯ УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо малолетното дете И. Ф. Е. на бащата на същото дете Ф.Е.Й. до настъпване на обстоятелства, налагащи изменение или прекратяване на тази мярка, при когото същото малолетно дете ще живее
В законна сила на 21.2.2018г.
2 Гражданско дело No 999/2017 Искове по СК - издръжка, изменение В.П.Ж. П.Ж.Ж. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 24.1.2018г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ОСЪЖДА П.Ж.Ж. да заплаща на малолетното си дете В.П.Ж. с по 200 лева ежемесечна издръжка, начиная от 23.08.2017 год. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска, която издръжка да се получава от Ц.В.К. в качеството му на родител – майка и законен представител на същото малолетно дете В.П.Ж.
В законна сила на 20.2.2018г.