Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 18.1.2018г. до 18.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 920/2017 Искове за развод и недействителност на брака Н.Д.М. И.Г.М.,
Д.Н.М.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 18.1.2018г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА основание чл.49,ал.1 СК гражданският брак между И.Г.М. с ЕГН ********** *** и Н.Д.М. с ЕГН ********** ***, сключен с акт за граждански брак №7/11.02.2006г. на общ.Карнобат като дълбоко и непоправимо разстроен по вина на съпруга Н.М.. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение детето Д.Н.М. с ЕГН ********** на бащата Н.Д.М. с ЕГН **********. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Д.Н.М. с ЕГН ********** при бащата Н.Д.М. с ЕГН **********. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на детето Д.Н.М. с ЕГН ********** с майката И.Г.М. с ЕГН ********** както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 17ч. в петък до 18ч. на неделния ден, както и през първите пет дни от времето, определено за пролетна ваканция, за коледните празници всяка четна календарна година и за новогодишните празници – всяка нечетна календарна година; както и един месец през лятото, когато бащата не в законен платен годишен отпуск, до настъпване на обстоятелства налагащи изменение или прекратяване на тази мярка ОСЪЖДА И.Г.М. с ЕГН ********** *** да заплаща на Н.Д.М. с ЕГН ********** *** в качеството му на баща и законен представител детето Д.Н.М. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 130.00 лв. от влизане в сила на решението до настъпването на законни причини за изменение или прекратяване на издръжката. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Карнобат, ул.“Иван Рилски“ №19 на Н.Д.М. с ЕГН **********. ПОСТАНОВЯВА на основание чл.53 СК след прекратяването на брака И.Г.М. с ЕГН ********** *** да носи предбрачното си фамилно име Д.. ОСЪЖДА И.Г.М. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд Карнобат държавни такси по иска за издръжка в размер на 187.20лв. ОСЪЖДА на основание чл.329, ал.1 ГПК Н.Д.М. с ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд Карнобат държавна такса при решаване на делото 50лв. ОСЪЖДА на основание чл.329, ал.1 ГПК Н.Д.М. с ЕГН ********** *** да заплати на И.Г.М. с ЕГН ********** *** сумата от 400лв. съдебно деловодни разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на Н.Д.М. с ЕГН ********** *** за присъждане на съдебно-деловодните разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчването му.