Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 17.1.2018г. до 17.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 597/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ПОЛАРМУРМАН ООД И.Д.И.,
ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ПЧЕЛА
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 17.1.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по силата на която:Ответниците по настоящият иск - И.Д.И., с ЕГН **********,*** и ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ПЧЕЛА”, вписана в търговския регистър с ЕИК 102002240, със седалище и адрес на управление: село Подвис, община Сунгурларе, представлявана от председателя И.Д.И., признават, че ищецът „ПОЛАРМУРМАН” ООД, вписано в търговския регистър с ЕИК 202750522, със седалище и адрес на управление: село Подвис, община Сунгурларе притежава правото на собственост върху спорният имот по силата на покупко-продажба, обективирана в Нотариален акт №37, том VІ, рег. № 3371, дело № 695/2013 г. по регистъра на Нотариус с рег. № 581 на НК и е собственик на страда с площ от 42 кв.м., построена в югоизточната част (на двете уличнорегулационни граници) на дворно място с площ от 815 кв.м., съставляващо УПИ VІІ-347 от квартал 44 по плана на село Подвис, при граници: изток – улица, запад – УПИ VІІІ-346, север – УПИ VІ-348 и юг- улица.Ответникът ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ПЧЕЛА”, вписана в търговския регистър с ЕИК 102002240, със седалище и адрес на управление: село Подвис, община Сунгурларе, представлявана от председателя И.Д.И., предава на „ПАЛАРМУРМАН” ООД, с ЕИК 202750522, със седалище и адрес на управление: село Подвис, община Сунгурларе владението върху държания без правно основание имот, представляващ страда с площ от 42 кв.м., построена в югоизточната част (на двете уличнорегулационни граници) на дворно място с площ от 815 кв.м., съставляващо УПИ VІІ-347 от квартал 44 по плана на село Подвис, при граници: изток – улица, запад – УПИ VІІІ-346, север – УПИ VІ-348 и юг- улица, като за целта демонтирал машините си в имота и е предал ключовете за имота на ищеца.Ответникът ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ „ПЧЕЛА”, вписана в търговския регистър с ЕИК 102002240, със седалище и адрес на управление: село Подвис, община Сунгурларе, представлявана от И.Д.И. се задължава да заплати на ищеца „ПАЛАРМУРМАН” ООД, с ЕИК 202750522, със седалище и адрес на управление: село Подвис, община Сунгурларе сумата от 250,00 лв. /двеста и петдесет/, представляваща сторените по делото съдебни и деловодни разноски – ДТ за образуване на гр. дело в размер на 50,00 лева /петдесет/, адвокатски хонорар – 200,00 /двеста/ лева, в срок до 28.02.2018 година.
В законна сила на 17.1.2018г.
2 АНД No 504/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
К.А.Й. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 17.1.2018г.
ПРИЗНАВА К.А. Й., ЕГН-**********,*** за ВИНОВЕН в това, че на 16.12.2017 г. ,около 20.35 часа в с.Грозден общ.Сунгурларе обл.Бургаска е управлявал МПС- лек автомобил марка „Ауди А4“ с ***, в срока на изтърпяване на принудителна административна мярка за временно отнемане на свидетелство за управление на моторно превозно средство - Заповед за налагане на ПАМ №17-0454-000287 от дата 15.09.2017г. на Началник РУ-Сунгурларе, влязла в законна сила на 30.11.2017 г.- престъпление по чл.343в, ал.3, във вр. ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а, ал.1 НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лв. (хиляда лева).
К.А.Й.
Мотиви от 17.1.2018г.
В законна сила на 2.2.2018г.
3 АНД No 504/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
К.А.Й. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 17.1.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия К.А.Й. мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”, по БП № 309/2017 г. на РУП Сунгурларе. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес за обв. К.А.Й., а за РП-Карнобат от уведомяването.
В законна сила на 25.1.2018г.