Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 10.1.2018г. до 10.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1030/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ж.Б.Т.,
С.Г.Т.
Ж.Д.З.,
И.М.С.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 10.1.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Ж.Б.Т. с ЕГН ********** и С.Г.Т. с ЕГН **********, двамата с адрес *** против Ж.Д.З. с ЕГН ********** *** и И.М.С. с ЕГН ********** *** искове с правно основание чл. 109 ЗС да се осъдят ответниците да премахнат за своя сметка построените в УПИ № II-245 в кв.15 по застроения ЗРП на гр.Карнобат лятна кухня и гараж, попадащи в имота на ищците УПИ № III- 246 в кв. № 15 по застроителния и регулационен/подробен устройствен/ план на град Карнобат и построени на границата между двата имота, както и преустановяване на незаконните действия на ответниците във връзка с незаконното заемане на част (20 кв.м.) от имота на ищците, представляващ дворно място е площ 554 кв.м., съставляващо УПИ № III- 246 в кв. № 15 по застроителния и регулационен/подробен устройствен/ план на град Карнобат. ОСЪЖДА Ж.Б.Т. с ЕГН ********** и С.Г.Т. с ЕГН **********, двамата с адрес *** да заплатят на Ж.Д.З. с ЕГН ********** *** сумата от 450лв. съдебно деловодни разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на Ж.Б.Т. с ЕГН ********** и С.Г.Т. с ЕГН **********, двамата с адрес *** за присъждане на съдебно-деловодните разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на И.М.С. с ЕГН ********** *** за присъждане на съдебно-деловодните разноски Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
2 Гражданско дело No 1374/2017 Искове по СК - издръжка, изменение З.Х.А. Х.С.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 10.1.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, като непротиворечаща на закона и добрите нрави при следните условия: Ответникът Х.С.А., ЕГН-**********, постоянен адрес: *** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на детето си З.Х.А., ЕГН-**********, чрез Р.Р.Л., ЕГН-**********, майка и законен представител с постоянен адрес:***, месечна издръжка в размер на 130.00 лева /сто и тридесет лева/, начиная от 01.01.2018 година до настъпване на законна причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска от датата на падежа – последното число на съответния месец до окончателното й изплащане. Ответникът Х.С.А., ЕГН-**********, постоянен адрес: *** СЕ ЗАДЪЛЖАВА да заплати на детето си З.Х.А., ЕГН-**********, чрез Р.Р.Л., ЕГН-**********, майка и законен представител с постоянен адрес:***, издръжка за минало време, а именно за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 година в размер по на 100.00 /сто/ лева, общ размер – 1200.00 /хиляда и двеста/ лева. ОСЪЖДА Х.С.А., ЕГН-**********, постоянен адрес: *** да заплати по сметката на Районен съд гр. Карнобат държавна такса в размер на 117.60 лева, както и сумата 10.00 лева, представляваща също държавна такса за издаване изпълнителни листи, които суми да се приведат по сметката на Районен съд Карнобат. Съдът, на основание чл. 182, ал.2 от ДОПК, указва на ответника Х.С.А., ЕГН-**********, че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на настоящата спогодба и влизането й в сила - 10.01.2018 г., да заплати доброволно дължимата държавна такса в размер на 117.60 /сто и седемнадесет лева и шестдесет стотинки/ лева в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд-Карнобат. В платежните документи следва да се посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението. В случай, че сумите не бъдат платени доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното и събиране, като ответникът дължи 10.00 лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителни лист в полза на бюджета на съдебната власт. Съдът О П Р Е Д Е Л И: ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1374/2017 г. и внася същото в архива.
В законна сила на 10.1.2018г.
3 ЧНД No 487/2017 Други частни наказателни дела   Т.Д.С.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 10.1.2018г.
УважаваНА ОСНОВАНИЕ чл. 27, ал.2 от НК присъединява изцяло наложеното наказание по НОХД № 289/2017 г. по описа на РС-Карнобат на осъдения Т.Д.С. с ЕГН **********,*** и настоящ адрес:***, понастоящем в Затвора гр.Бургас, което е в размер на 5 месеца лишаване от свобода към определените общи наказания лишаване от свобода на същия осъден с определение № 746/03.05.2017 г. по ЧНД № 1809/2017 г. по описа на РС- Бургас, потвърдено с Решение № 158/20.09.2017 г. по ВЧНД № 579/2017 г. по описа на Окръжен съд Бургас.
Т.Д.С.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 27, ал.2 от НК присъединява изцяло наложеното наказание по НОХД № 289/2017 г. по описа на РС-Карнобат на осъдения Т.Д.С. с ЕГН **********,*** и настоящ адрес:***, понастоящем в Затвора гр.Бургас, което е в размер на 5 месеца лишаване от свобода към определените общи наказания лишаване от свобода на същия осъден с определение № 746/03.05.2017 г. по ЧНД № 1809/2017 г. по описа на РС- Бургас, потвърдено с Решение № 158/20.09.2017 г. по ВЧНД № 579/2017 г. по описа на Окръжен съд Бургас.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ
Г.Т.Д.
В законна сила на 26.1.2018г.
4 НОХД No 9/2018 Средна телесна повреда РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
В.М.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 10.1.2018г.
В.М.М.
На осн. чл. 129, ал.1 от НК, вр. чл. 54 от НК на обвиняемия В.М.М., се определя наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ОСЕМ МЕСЕЦА. На основание чл. 66, ал. 1 от НК се отлага изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода за срок от три години.
В законна сила на 10.1.2018г.