Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 9.1.2018г. до 9.1.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 415/2017 РДГ Г.М.Г. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 9.1.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1189 от 11.10.2017г. на директор на Регионална дирекция по горите – Бургас В ЧАСТТА, с която на Г.М.Г. с ЕГН ********** *** за нарушение на чл.213, ал.1, т.2 от Закон за горите е наложено административно наказание „глоба” в размер на 400 лева. ОТМЕНЯ наказателно постановление № 1189 от 11.10.2017г. на директор на Регионална дирекция по горите – Бургас В ЧАСТТА, с която е постановено отнемане в полза на държавата на вещите, послужили за извършване на нарушението - 1 брой товарен автомобил марка „Ифа” с рег. № СН 8927 АК. Решението може да се обжалва по касационен ред пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.