О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 562/27.11.2017г.

град Карнобат

 

Карнобатският районен съд, Граждански състав

в закрито заседание на двадесет и седми ноември две хиляди и седемнадесета година в следния състав:                                                                            

   Председател: Мариела Иванова

 

като разгледа докладваното от съдията Иванова гражданско дело № 1296 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по молба от  Д. А Г. с ЕГН ********** против С.М.Ч. с ЕГН ********** с правно основание чл. 127 СК.

При извършената по реда на чл.129 ГПК служебна проверка на редовността на исковата молба съдът е констатирал, че същата не е съобразена с изискванията за редовност, предвидени в чл.127 и чл.128 ГПК. Предвид горното и на основание чл. 129 ГПК  съдът е оставил исковата молба без движение, като е дал възможност на ищеца да заплати изискуемата държавна такса.

Указанията на съда са получени от представител на ищеца на 13.11.2017г. като до настоящия момент същите не са изпълнени.

Мотивиран от горното и на основание чл. 129, ал.3 ГПК Карнобатският районен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ВРЪЩА исковата молба на Д. А Г. с ЕГН ********** против С.М.Ч. с ЕГН ********** с правно основание чл. 127 СК.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.1296/2017г. по описа на КРС.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бургаски окръжен съд в едноседмичен срок от връчването.

                             

 

 

Районен съдия: