П Р О Т О К О Л

 

27.11.2017 година                                                                      град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  ІІІ    състав

На двадесет и седми ноември две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                

                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР МАРИНОВ

   

     Съдебни заседатели: 1........................................

                               2........................................

 

Секретар ……………………ДАРИНА ЕНЕВА……................................................

Прокурор................................П.И..........................................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията ……..МАРИНОВ……...............

Наказателно общ характер дело номер…..454......по описа за… 2017…година

На именното повикване в ..........................11.30................................часа се явиха:

 

ОБВИНЯЕМИЯТ М.А.М., редовно призован, лично и с адв. Р..

          За Районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът И..

          Р. ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

          АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

          ОБВИНЯЕМИЯТ М.А.М.: Да се даде ход на делото. Желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. Р..

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на обвиняемия.

М.А.М., ЕГН-**********, роден на *** ***, ***, постоянен адрес ***

          СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

АДВ. Р.: Няма да правим отводи по състава на съда и секретаря.

ОБВИНЯЕМИЯТ М.А.М.: Няма да правя отводи по състава на съда и секретаря.

Р. ПРОКУРОР: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал.І от НПК с обвиняемия и неговия защитник постигнахме споразумение, което сме Ви представили в писмен вид. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено. Към същото е приложена и декларация, подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. VІ от НПК с която декларира, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

АДВ. Р.: Г-н съдия, на основание чл. 381, ал. І  от НПК с районния прокурор и обвиняемия постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите, като сме представили и декларация подписана от обвиняемия по чл. 381 ал. VІ от НПК, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

          ОБВИНЯЕМИЯТ М.А.М.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови условия, както и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебното разглеждане на делото по общия ред.

ДЪРЖАВЕН  ОБВИНИТЕЛ :

П.И. - прокурор при Районна прокуратура гр. Карнобат.

          ОБВИНЯЕМ:

М.А.М., ЕГН-**********,***, ***. постоянен адрес ***.

          СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК :

Адвокат - В.М.Р.,***, адрес ***.

          Б. ПРЕДМEТ  НА СПОРАЗУМЕНИЕТО  

          Спазвайки изискванията на чл.381 и следващите от НПК страните обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

          М.А.М. се признава за виновен в извършване на      престъпление от общ характер:

1.За това, че като пълнолетно лице, което без да е сключило брак от 17.06.2016 г до 03.01.2017 г в с. Г., общ. Сунгурларе, обл. Бургас заживял съпружески с лице от женски пол – А.Ф.К. от с. Г., обл.Бургас, на 13 години, ненавършила 14-годишна възраст

    -престъпление по чл. 191, ал.3 вр. ал.1 от НК.

    -престъплението  извършено при форма на вината пряк умисъл.

2.За това, че като пълнолетен, без да е сключил брак, от 04.01.2017 г до м. септември 2017 г в с.Г., общ.Сунгурларе, обл.Бургас, заживял съпружески с лице от женски пол – А.Ф.К. от с. Г., обл.Бургас, на 14-години, ненавършила 16-годишна възраст.

   - престъпление по чл. 191, ал.1 от НК.    

   -престъплението  извършено при форма на вината пряк умисъл.

3. За посоченото в точка 1-ва престъпление при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия М.А.М. се определя наказание три месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66 от НК  изпълнението на наказанието се отлага за срок от 3 години.

4. За посоченото в точка 2-ра престъпление при условията на чл.54, ал.1 от НК на обвиняемия М.А.М. се определя наказание ПРОБАЦИЯ като на основание чл.42а от НК се определят  следните пробационни мерки :

    - задължителна  регистрация по настоящ  адрес *** за срок от шест месеца изразяваща се в явяване и подписване на обвиняемия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност - 2 два пъти седмично;

   - задължителни  периодични  срещи  с  пробационен служител  за  срок  от шест месеца.

 Както и наказание “обществено порицание“, което следва да се изпълни чрез прочитане на определението по местния радиовъзел в гр.Сунгурларе.

От така определените наказания на основание чл. 23, ал.1 от НК на обвиняемия М.А.М. се определя едно общо най-тежко наказание, а именно три месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66 от НК  изпълнението на наказанието се отлага за срок от 3 години,както и наказание “обществено порицание,което следва да се изпълни чрез прочитане на определението по местния радиовъзел в гр.Сунгурларе.

3. Веществени доказателства – няма

4.Разноски по делото-няма.         

5. Причинени с престъплението имуществени вреди – няма

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

1. ПРОКУРОР П.И.  -________________________________

 

2. СЛ. ЗАЩИТНИК на обвиняемия -

адв.Р. _________________________

 

 

3.ОБВИНЯЕМ М.А.М. -_____________________

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което същото следва да бъде одобрено и затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОДОБРЯВА СПОРАЗУМЕНИЕТО между страните по силата на което:

М.А.М. се признава за виновен в извършване на      престъпление от общ характер:

1.За това, че като пълнолетно лице, което без да е сключило брак от 17.06.2016 г до 03.01.2017 г в с. Г., общ. Сунгурларе, обл. Бургас заживял съпружески с лице от женски пол – А.Ф.К. от с. Г., обл.Бургас, на 13 години, ненавършила 14-годишна възраст

    -престъпление по чл. 191, ал.3 вр. ал.1 от НК.

    -престъплението  извършено при форма на вината пряк умисъл.

2.За това, че като пълнолетен, без да е сключил брак, от 04.01.2017 г до м. септември 2017 г в с.Г., общ.Сунгурларе, обл.Бургас, заживял съпружески с лице от женски пол – А.Ф.К. от с. Г., обл.Бургас, на 14-години, ненавършила 16-годишна възраст.

   - престъпление по чл. 191, ал.1 от НК.    

   -престъплението  извършено при форма на вината пряк умисъл.

3. За посоченото в точка 1-ва престъпление при условията на чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия М.А.М. се определя наказание три месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66 от НК  изпълнението на наказанието се отлага за срок от 3 години.

4. За посоченото в точка 2-ра престъпление при условията на чл.54, ал.1 от НК на обвиняемия М.А.М. се определя наказание ПРОБАЦИЯ като на основание чл.42а от НК се определят  следните пробационни мерки :

    - задължителна  регистрация по настоящ  адрес *** за срок от шест месеца изразяваща се в явяване и подписване на обвиняемия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност - 2 два пъти седмично;

    - задължителни  периодични  срещи  с  пробационен служител  за  срок  от шест месеца.

 Както и наказание “обществено порицание“, което следва да се изпълни чрез прочитане на определението по местния радиовъзел в гр.Сунгурларе.

От така определените наказания на основание чл. 23, ал.1 от НК на обвиняемия М.А.М. се определя едно общо най-тежко наказание, а именно три месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66 от НК  изпълнението на наказанието се отлага за срок от 3 години,както и наказание “обществено порицание,което следва да се изпълни чрез прочитане на определението по местния радиовъзел в гр.Сунгурларе.

5. Веществени доказателства – няма

6. Разноски по делото-няма.         

7. Причинени с престъплението имуществени вреди – няма

 

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл. 383, ал. І от НПК.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.

         

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 454/2017 година по описа на КРС и внася същото в архива.

          Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 11.40 часа.

 

 

 

         СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛЕД като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в досъдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ наложената на М.А.М., ЕГН-**********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

                                                                                                                            

 

 

         СЕКРЕТАР:                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: