Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 27.11.2017г. до 27.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1296/2017 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.А.Г. С.М.Ч. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 27.11.2017г.
ВРЪЩА исковата молба на Д. Андреев Г. с ЕГН ********** против С.М.Ч. с ЕГН ********** с правно основание чл. 127 СК. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.1296/2017г. по описа на КРС. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Бургаски окръжен съд в едноседмичен срок от връчването.
В законна сила на 13.12.2017г.
2 НОХД No 454/2017 Престъпления против младежта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
М.А.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 27.11.2017г.
ОТМЕНЯ наложената на М.А.М., ЕГН-**********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
М.А.М.
ОТМЕНЯ наложената на М.А.М., ЕГН-**********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
В законна сила на 4.12.2017г.
3 НОХД No 454/2017 Престъпления против младежта РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
М.А.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 27.11.2017г.
М.А.М.
На осн чл. 191, ал.3 вр. ал.1 от НК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия М.А.М. се определя наказание три месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66 от НК изпълнението на наказанието се отлага за срок от 3 години.На осн. чл. 191, ал.1 от НК, вр. чл.54, ал.1 от НК на обвиняемия М.А.М. се определя наказание ПРОБАЦИЯ като на основание чл.42а от НК се определят следните пробационни мерки : - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от шест месеца изразяваща се в явяване и подписване на обвиняемия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност - 2 два пъти седмично;- задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца. Както и наказание “обществено порицание“, което следва да се изпълни чрез прочитане на определението по местния радиовъзел в гр.Сунгурларе. На осн. чл. 23, ал.1 от НК на обвиняемия М.А.М. се определя едно общо най-тежко наказание, а именно три месеца лишаване от свобода, като на основание чл.66 от НК изпълнението на наказанието се отлага за срок от 3 години,както и наказание “обществено порицание,което следва да се изпълни чрез прочитане на определението по местния радиовъзел в гр.Сунгурларе.
В законна сила на 27.11.2017г.