П Р О Т О К О Л

 

23.11 .2017 година                                                      град  КАРНОБАТ

 

К А Р Н О Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д ,  VІІ    състав

На двадесет и трети ноември две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:                      

       

                                                              Председател: Мариела Иванова      

Секретар  Галина Милкова

Прокурор Щ.П.

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  Иванова

Наказателно общ характер дело номер 437  по описа за 2017 година.

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За районна прокуратура Карнобат се явява прокурорът Щ.П..

Обвиняемият В.М.Г., редовно призован,  се явява лично и с адв.Р. – упълномощен.

         Прокурорът П.: Да се даде ход на делото.  

         адв.Р.: Да се даде ход на делото.  

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Сне се самоличността на обвиняемия:

 В.М.Г.  с ЕГН **********,  роден  на ***г***,  

 

           Прокурорът П.: Няма да правя отводи по състава на съда, секретаря.

адв.Р.: Няма да правим отводи по състава на съда, секретаря и прокурора.

Обвиняемият Г.: Няма да правя отводи по състава на съда, секретаря и прокурора.

Прокурорът П.: Г-жо съдия, на основание чл. 381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение, което сме Ви представили. Същото не  противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

адв.Р.: Г-жо председател, на основание чл. 381, ал.1  от НПК, с районния прокурор постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

обв.Г.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото следва да бъде прекратено, а одобреното споразумение от съда има характера на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

 

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ  Щ.Г.П. –  прокурор в Районна прокуратура – гр. Карнобат

 

ОБВИНЯЕМ   В.М.Г.  с ЕГН **********,  роден  на ***г***, български гражданин, от ромска народност, неграмотен, неженен, безработен, осъждан, с постоянен адрес:*** и адрес за призоваване: с.Ведрово, Бургаска област

 

ЗАЩИТНИК – АДВОКАТ  В.М.Р., вписан в Адвокатска колегия-гр.Бургас, със служебен адрес:***

 

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Страните, спазвайки изискванията на чл.381 и сл. от НПК, обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1. Обвиняемият В.М.Г.  се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл. 235, ал.6, вр.ал.1 от НК за това, че: на 15.01.2017г. в землището на с.Скала, община Сунгурларе, Бургаска област от общински горски  фонд , отдел  „279‘‘, подотдел „а“ , без редовно писмено позволително за сеч  отсякъл един пространствен кубичен метър дърва за огрев от дървесен вид  „цер“ на стойност 40,00 лева, собственост на Община Сунгурларе, като деянието представлява маловажен случай.

         2. Престъплението е извършено от обвиняемия В.М.Г.  при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 54 от НК на обвиняемия В.М.Г.  се определя наказание ГЛОБА  в размер на ДВЕСТА ЛЕВА.

4. Веществените доказателства – 1 куб. метра дърва за огрев, намиращи се в РУ - гр.Сунгурларе при ОД на МВР-гр.Бургас следва да се отнемат в полза на държавата на основание чл.235, ал.7 от НК.

5. Разноските по делото в размер на 84,64 лева ще бъдат платени от обвиняемия В.М.Г..

6. Имуществени вреди – 40 лева - възстановени.

           

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1. ПРОКУРОР   Щ.П.:

                                                                 -__________________________

 

 

2.  ЗАЩИТНИК на обвиняемия 

                                адв. Р.:       _________________________

 

 

 

3.ОБВИНЯЕМ  В.М.Г.:

                                                                  __________________________

 

            

СЪДЪТ намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

         Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л   И  : №

 

 ОДОБРЯВА споразумението между страните, по силата на което:

 1. Обвиняемият В.М.Г.  се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл. 235, ал.6, вр.ал.1 от НК за това, че: на 15.01.2017г. в землището на с.Скала, община Сунгурларе, Бургаска област от общински горски  фонд , отдел  „279‘‘, подотдел „а“ , без редовно писмено позволително за сеч  отсякъл един пространствен кубичен метър дърва за огрев от дървесен вид  „цер“ на стойност 40,00 лева, собственост на Община Сунгурларе, като деянието представлява маловажен случай.

         2. Престъплението е извършено от обвиняемия В.М.Г.  при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3. За посоченото в т.1 престъпление на основание чл. 54 от НК на обвиняемия В.М.Г.  се определя наказание ГЛОБА  в размер на ДВЕСТА ЛЕВА.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

            НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в законна сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.  

              Съдът, след като одобри споразумението намира, че следва да се произнесе и по въпроса за веществените доказателства по делото, поради което

                                 О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

         На основание чл.235, ал. 7   от НК  отнема  в полза на държавата веществените доказателства, а именно: 1 куб.метра дърва за огрев от дървесен вид  „цер“, намиращи се в РУП Сунгурларе.

 Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

 

 

ОСЪЖДА  В.М.Г.  с ЕГН **********, с постоянен адрес: ***, да заплати сумата 84.64 лева /осемдесет и четири лева и 64 ст./ - разноски по делото, която сума да се преведе по сметка на ОД МВР Бургас, както и сумата 5,00 /пет/ лева представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се преведе по сметката на Районен съд гр. Карнобат.

 

След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което

                                               О П Р Е Д Е Л И :

         ОТМЕНЯ наложената на обвиняемия В.М.Г.  с ЕГН ********** мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.

 

Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

 

 

                           

 

 

 

                     

         Прекратява производството по НОХД № 367/2017 година по описа на КРС и внася същото в архива.

 

 

                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

Съдът, на основание чл. 182, ал.2 от ДОПК, указва на обвиняемия, че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на настоящото споразумение и влизането му в сила – 23.11.2017 г., да заплати доброволно сумата  в размер на 84.64 лева, представляваща направени разноски по делото, която сума да се внесе по сметка на ОД МВР Бургас, както и сумата в размер на 200 лева, представляваща глоба  в полза на държавата, която сума да се внесе по сметка на Районен съд Карнобат.

В платежните документи следва да се посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното и събиране, като обвиняемият дължи 5 лева държавна такса за служебно издаване на изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

 

         Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието завърши в 11.55 часа.

 

                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

       Секретар: