Р Е Ш Е Н И Е 137/23.11.2017г.

 

гр. Карнобат

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ                       НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На  двадесет и трети ноември          две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:                                                            

                       Районен съдия: Мариела Иванова

Секретар: Галина Милкова

като разгледа докладваното от съдия Иванова НАХД №412 по описа на съда за 2017година, за да се произнесе взе предвид следното :

       

          Производството по делото е образувано по внесено постановление от Районна прокуратура – Карнобат, с предложение за освобождаване на В.Т.Й. с ЕГН ********** *** от наказателна отговорност и налагане на административно наказание „глоба” за извършено от него престъпление по чл.343в, ал.2, вр.ал.1 от НК.

В съдебно заседание подсъдимият не се явява.

          Районна прокуратура – Карнобат не изпраща представител в съдебно заседание.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено следното :

По фактите :

Подсъдимият  В.Т.Й. с ЕГН ********** е роден на ***г.

 С наказателно постановление № 16-0237-000320 от 13.07.2016 г. на Началника на РУ-гр.Айтос при ОД на МВР-гр.Бургас, влязло в законна сила на 27.10.2016г., подс.В.Т.Й. е наказан по административен ред за това, че управлявал моторно превозно средство без да притежава свидетелство за управление. Наказателното постановление е било връчено лично на подс.В.Т.Й. на 19.10.2016г.

На 22.10.2017г. около 01.25 часа в гр.Карнобат свидетелите Илиян Христов Димитров и Живко Димитров Димитров спират за проверка лек автомобил марка „Форд“ модел „Транзит” с рег. № А 59 42 ВВ. При извършената проверка установяват,  че автомобилът се управлява от  подс. Й..

По доказателствата :

          Така описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от показанията на разпитаните в досъдебното производство свидетели Илиян Христов Димитров и Живко Димитров Димитров, както и от писмените доказателства по делото – справка за съдимост на подсъдимия, АУАН, Наказателно постановление № 16-0237-000320 от 13.07.2016 г. на Началника на РУ-гр.Айтос при ОД на МВР-гр.Бургас. Съдът цени посочените доказателства като непротиворечиви и изясняващи в цялост фактите от предмета на доказване.

По правото:

          Престъплението по чл. 343в, ал.2, вр. ал.1 от НК е формално, на просто извършване и за неговата съставомерност не се изисква друг съставомерен резултат. От обективна страна е достатъчно деецът да управлява МПС в едногодишен срок, след като е бил наказан по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство. Други изисквания за съставомерността на деянието законодателят не е поставил. Затова и с факта на самото управление при изложените предпоставки деецът осъществява признаците на престъплението. В този смисъл подсъдимият е осъществил от обективна страна престъпния състав на чл.343в, ал.2 НК.

От субективна страна престъплението е извършено при форма на вина пряк умисъл, тъй като подсъдимият е съзнавал, че е наказан по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, и въпреки това преди да изтече една година от влизане в сила на акта, с който му е наложено административно наказание за това нарушение, отново управлява МПС без да притежава съответно свидетелство за управление.

Налице са всички предвидени в чл.78а от НК предпоставки за освобождаване на подсъдимата от наказателна отговорност и налагането на административно наказание – за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и двеста лева, подсъдимият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на този раздел и от престъплението няма причинени имуществени вреди.

По отношение на наказанието :

Обществената опасност на този вид престъпления се обуславя от непосредствения обект на засягане. Това са обществените отношения, свързани с безопасността на транспорта, досежно транспортните средства и съоръжения и здравето и живота на хората. В този смисъл управлението на МПС без свидетелство за управление при хипотезата на конкретната правна норма съставлява престъпление с висока степен на обществена опасност, която не следва да се омаловажава, само защото наред с допуснатото нарушение не са настъпили имуществени вреди или други вредни последици.

Подс.Й. към настоящия момент не е осъждан, в млада възраст е. Същият е семеен, макар и да няма сключен граждански брак.Същият е безработен. Предвид изложеното съдът намира, че на подсъдимия следва да бъде наложено административно наказание „глоба” в минимален размер.

          В разпоредбата на чл.343г от НК не е включен съставът на престъплението по ал.2 на чл.343в от НК, поради което съдът не следва да налага кумулативно с наказанието „глоба” и наказанието „лишаване от право да се управлява МПС”.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 378, ал.4, т.1 от НПК Районен съд - Карнобат

 

Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА подсъдимия  В.Т.Й. с ЕГН **********, роден на ***г***,  българин, български гражданин, неженен, неосъждан, неграмотен, безработен, живущ *** за ВИНОВЕН в това, че на 22.10.2017г. около 01:25 часа в град Карнобат, Бургаска област по улица „Кирил и Методий” управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Форд“ модел „Транзит” с рег. № А 59 42 ВВ без съответно свидетелство за управление на моторно превозно средство в едногодишен срок от наказването му по административен ред с наказателно постановление № 16-0237-000320 от 13.07.2016 г. на Началника на РУ-гр.Айтос при ОД на МВР-гр.Бургас, влязло в законна сила на 27.10.2016г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, поради което на основание чл.343в, ал.2, вр. ал.1, вр. чл.78а НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1 000 ( хиляда ) лева.

Решението може да бъде обжалвано и/или протестирано в 15-дневен срок от съобщаването му пред Бургаския окръжен съд.

 

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ :