Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 21.11.2017г. до 21.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 926/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД М.Х.В. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 21.11.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.Х.В. с ЕГН ********** ***, че съществува вземането на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД с ЕИК 203670940 със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Д-р П.Дертлиев“ №25, офис сграда Лабиринт, оф.4, ет.2 в размер на 773,46 лева, oт които: 600,00 лв.- главница па Договор за паричен заем с № 2352270, ведно със законната лихва за забава от 28.04.2017г. до окончателното изплащане на задължението; 82,64 лв.- договорна лихва.; 90,82 лв. - обезщетение за забава за периода от 25.08.2015г. до 28.04.2017г., като ОТХВЪРЛЯ иска в ЧАСТТА за сума в размер на 482,51 лв.- неустойка за неизпълнение и за сума в размер на 45,00 лв. - такса разходи. ОСЪЖДА М.Х.В. с ЕГН ********** *** да запалти на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД с ЕИК 203670940 със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Д-р П.Дертлиев“ №25, офис сграда Лабиринт, оф.4, ет.2 сумата от 45.21лв, представляваща съдебно-деловодни разноски в заповедното производство. ОСЪЖДА М.Х.В. с ЕГН ********** *** да запалти на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД с ЕИК 203670940 със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Д-р П.Дертлиев“ №25, офис сграда Лабиринт, оф.4, ет.2 сумата от 198.71лв., представляваща съдебно-деловодни разноски в исковото производство. ОСЪЖДА „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД с ЕИК 203670940 със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Д-р П.Дертлиев“ №25, офис сграда Лабиринт, оф.4, ет.2 да заплати на М.Х.В. с ЕГН ********** *** сумата от 40.57лв., представляваща съдебно-деловодни разноски в исковото производство. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
В законна сила на 22.12.2017г.