Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 17.11.2017г. до 17.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 651/2017 Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Й.В.К. ТРАНСПРОГРЕС 97 ЕООД Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 17.11.2017г.
ОСЪЖДА „Транспрогрес 97“ ЕООД с ЕИК 200838468, със седалище и адрес на управление гр.София, п.к.1408, р-н Триадица, ж.к. „И. ***, представлявано от Д.Ю.Д. да заплати на Й.В.К. с ЕГН ********** *** следните суми: - обезщетение по чл.224 КТ за 5 дни неползван платен годишен отпуск за 2014г. в размер на 110.85 лева; - обезщетение по чл.224 КТ за 20 дни неползван платен годишен отпуск за 2015г. в размер на 443.76 лева; - обезщетение по чл.224 КТ за 17 дни неползван платен годишен отпуск за 2016г. в размер на 376.89 лева; - обезщетение по чл.220 КТ за неспазен срок на предизвестие в размер на 435.00 лева; - обезщетение по чл.222 КТ за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец в размер на 435.00 лева; - трудово възнаграждение за месец октомври 2016г. в размер на 435.00 лева. ОСЪЖДА „Транспрогрес 97“ ЕООД с ЕИК 200838468, със седалище и адрес на управление гр.София, п.к.1408, р-н Триадица, ж.к. „И. ***, представлявано от Д.Ю.Д. да заплати на Й.В.К. с ЕГН ********** *** сумата от 800лв., представляваща съдебно деловодни разноски. ОСЪЖДА „Транспрогрес 97“ ЕООД с ЕИК 200838468, със седалище и адрес на управление гр.София, п.к.1408, р-н Триадица, ж.к. „И. ***, представлявано от Д.Ю.Д. да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Карнобат сумата от 300лв, представляваща дължими държавни такси. Решението не подлежи на обжалване на основание чл.239,ал.4 ГПК.
2 Гражданско дело No 986/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП " ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕАД С.М.С.,
Н.М.С.,
В.М.С.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 17.11.2017г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 422 ал.1 във връзка с чл. 415 ал.1 от ГПК предявен от ОТП Факторинг България ЕАД с ЕИК 202317122 , със седалище и адрес на управление гр. София 1000 , район Оборище , бул. Княз Александър Дондуков № 19 етаж 2 , същото дружество със съдебен адрес *** срещу С.М.С. с ЕГН ********** *** , В.М.С. с ЕГН ********** *** и Н.М.С. с ЕГН ********** *** и с който ищецът ОТП Факторинг България ЕАД моли съда да постанови решение с което да приеме за установено по отношение на ответниците С.М.С. с ЕГН ********** *** , В.М.С. с ЕГН ********** *** и Н.М.С. с ЕГН ********** *** , че същите в качеството им на длъжници му дължат общата парична сума от 9732, 49 лв. представляваща дължима се сума по договор за кредит за текущо потребление № 14921897 от 11.12.2007 г. и допълнителното споразумение към него от 11.10.2010 г. от която : : сумата от 8 432, 46 лв. лв. представляваща главница, както и сумата от 940, 27 лв. представляваща лихва за периода от 09.02.2011 г. до 02.11.2011 година , санкционираща лихва в размер на сумата от 309, 76 лв. дължима се за периода от 09.02.2011 г. до 02.11.2011 година , сумата от 50 лв. представляваща съответни заемни такси , ведно със законовата лихва върху същата главница начиная от 03.11.2011 година - датата на подаването на заявлението за издаването на съответната заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК за горепосочената сума до окончателното изплащане на вземането, както и сумата от 626, 62 лв. представляваща направени по това заповедно производство съдебни разноски, като неоснователен и недоказан изцяло . ОСЪЖДА С.М.С. с ЕГН ********** *** , В.М.С. с ЕГН ********** *** и Н.М.С. с ЕГН ********** *** да заплатят солидарно на ОТП Факторинг България ЕАД с ЕИК 202317122 , със седалище и адрес на управление гр. София 1000 , район Оборище , бул. Княз Александър Дондуков № 19 етаж 2 , същото дружество със съдебен адрес *** следните суми произтичащи от неизпълнението на договора за кредит за текущо потребление № 14921897 сключен между тях на дата 11.12.2007 година и допълнителното споразумение към него от 11.10.2010 година , а именно : сумата от 8432,46 лв. представляваща неизплатената главница по горепосочения договор за текущо потребление , както и сумата от 922, 18 лв. представляваща мораторна лихва върху главницата дължима се за периода от 09.02.2011 година до 02.11.2011 година , както и законната лихва върху главницата , начиная от датата на предявяването на исковата молба в КРС – 16.02.2017 г. до окончателното й изплащане , както и направени от него съдебни разноски по делото на основание чл. 78 ал.1 от ГПК в размер на общата сума от 1246, 27 лв. вкл. държавна такса в размер на сумата от 194, 65 лв. и съответното минимално юрисконсултско възнаграждение на основание чл. 78 ал. 8 от ГПК от 1051, 62 лв. , като отхвърля иска за претендирана мораторна лихва до пълния му предявен размер от 940, 27 лв. , като неоснователен и недоказан.
3 ЧГД No 1081/2017 Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД С.П.Г.,
Т.П.И.,
С.П.Б.,
И.П.Д.,
М.П.Г.,
Н.П.М.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 17.11.2017г.
В законна сила на 17.11.2017г.