Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 10.11.2017г. до 10.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 163/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Ц.Д.П. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 10.11.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Ц.Д.П., с ЕГН **********, адрес: ***, че същият дължи на Водоснабдяване и канализация” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Ген. Владимир Вазов" № 3, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 812115210, представлявано от инж. г.т. - Изпълнителен директор, сумата от 490,45 лева (четиристотин и деветдесет лева и четиридесет и пет стотинки), представляваща неизплатено задължение за доставена, отведена и пречистена вода в обект, находящ се в гр. Карнобат, ул. Москва 119, вх.3, ет.4, за периода от 25.11.2013 г. до 25.10.2016 г., ведно със законната лихва върху сумата от датата на депозиране на заявлението по чл. 410 от ГПК на 14.12.2016 г. до окончателното ? изплащане, за която сума е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК № 661/15.12.2016 г. по ч.гр.дело № 1000/2016 г. по описа на КРС, като ОТХВЪРЛЯ иска над присъдената сума от 490,45 лева до пълния претендиран размер от 562,34 лева (петстотин шестдесет и два лева и тридесе и четири стотинки). ОСЪЖДА Ц.Д.П., с ЕГН **********, адрес: *** да заплати на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Ген. Владимир Вазов" № 3, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 812115210, представлявано от инж. г.т. - Изпълнителен директор сумата от 579.98 лева /петстотин седемдесет и девет лева и деветдесет и осем стотинки/, представляваща направените от ищеца „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, разноски в исковото производство. ОСЪЖДА Ц.Д.П., с ЕГН **********, адрес: *** да заплати на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Ген. Владимир Вазов" № 3, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 812115210, представлявано от инж. г.т. - Изпълнителен директор сумата от 65.41 лв./шестдесет и пет лева и четиридесет и една стотинки/, представляваща направените от ищеца „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, разноски в заповедното производство. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
2 Гражданско дело No 789/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Г.Т.Т. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 10.11.2017г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Г.Т.Т. с ЕГН ********** *** че съществува вземането на „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД с ЕИК 203670940 със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Д-р П.Дертлиев“ №25, офис сграда Лабиринт, оф.4, ет.2 в размер на: - сумата 835,03 лв. (осемстотин тридесет и пет лева и 03 стотинки) – главница по договор за заем CrediHome+ № 1161-10123644 от 21.01.2016г.; - сумата 134,47 лв. (сто тридесет и четири лева и 47 стотинки) - договорна лихва по договор за заем за периода от 12.03.2016г до 12.01.2017г; - сумата 87,12 лв. (осемдесет и седем лева и 12 стотинки) – главница по договор за допълнителни услуги от 21.01.2016г.; - сумата 653,40 лева (шестстотин петдесет и три лева и 40 стотинки) – застрахователна премия по договор за допълнителни услуги от 21.01.2016г; - сумата 43,66 лева (четиридесет и три лева и 66 стотинки) – лихва за забава по договор за заем, за периода от 13.03.2016 г. до 30.05.2017г.; - сумата 33,34 лева (тридесет и три лева и 34 стотинки) – лихва за забава по договор за допълнителни услуги, за периода от 13.03.2016 г. до до 30.05.2017г.; ОСЪЖДА Г.Т.Т. с ЕГН ********** *** да запалти на „ Агенция за събиране на вземания“ ЕАД с ЕИК 203670940 със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Д-р П.Дертлиев“ №25, офис сграда Лабиринт, оф.4, ет.2 сумата от 85.74лв., представляваща съдебно-деловодни разноски в заповедното производство. ОСЪЖДА Г.Т.Т. с ЕГН ********** *** да запалти на „ Агенция за събиране на вземания“ ЕАД с ЕИК 203670940 със седалище и адрес на управление гр.София, бул.“Д-р П.Дертлиев“ №25, офис сграда Лабиринт, оф.4, ет.2 сумата от 264.24лв., представляваща съдебно-деловодни разноски в исковото производство. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
3 ЧГД No 1368/2017 Други частни производства   СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 10.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА Ч.Гр.Д. № 1368/2017 г. по описа на Районен съд Карнобат. ИЗПРАЩА протокол от Ч.Гр.Д. № 1368/2017 г. на КРС като изпълнена съдебна поръчка за прилагане към гр.д. № 4958/2017 година по описа на Софийски районен съд, 31-ви състав.
4 АНД No 329/2017 МВР Е.Г.Г. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КАРНОБАТ,
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ГРАД БУРГАС
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 10.11.2017г.
НП-отменено ОТМЕНЯ ИЗЦЯЛО електронен фиш за налагане на глоба за нарушение , установено с автоматизирано техническо средство серия К № 1642170 издаден от ОД МВР Бургас с който на Е.Г.Г. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** е наложено административно наказание за извършено от него административно нарушение – глоба в размер на 100 лв. на основание чл. 189 ал.4 във връзка с чл. 182 ал.2 т. 3 от Закона за движението по пътищата за извършено от него административно нарушение по чл. 21 ал.2 от Закона за движението по пътищата , като напълно незаконосъобразен . РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд Бургас в 14 дневен срок, считано от съобщаването му на страните.