Районен съд - Карнобат
Справка за свършените дела
за периода от 7.11.2017г. до 7.11.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 198/2016 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Х.Н.Л. АГРО ФРУТ 2007 ООД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 7.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 198/2016 г. по описа на РС-Карнобат, като недопустимо. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване на основание чл. 275 от ГПК подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок пред Окръжен съд – Бургас. Адв. Г.: Г-жо съдия, моля протоколът от днешното съдебно заседание да ми бъде изпратен на имейл advgospodinov@abv.bg.
2 Гражданско дело No 479/2017 Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Г.Т.Г. ЗПК НИВА С.СЪРНЕВО Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 7.11.2017г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ПРИЗНАВА като незаконно уволнението на Г.Т.Г. извършено със Заповед № 15 от дата 04.04.2017 г. на Председателя на ЗПК Нива село Сърнево , Община Карнобат, обл. Бургаска и ОТМЕНЯ Заповед № 15 от дата 04.04.2017 г. на Председателя на ЗПК Нива село Сърнево , Община Карнобат, обл. Бургаска с която е било прекратено трудовото правоотношение на Г.Т.Г. на посоченото основание – чл. 325 ал.1 т.4 от КТ и същият е бил уволнен от заемната от него длъжност –пазач на стопански двор , като незаконосъобразна. ВЪЗСТАНОВЯВА Г.Т.Г. на предишната му заемана от него преди уволнението му месторабота респ. щатна длъжност – пазач стопански двор на ЗПК Нива село Сърнево , Община Карнобат . ОСЪЖДА ЗПК Нива село Сърнево , Община Карнобат, обл. Бургаска да заплати на Г.Т.Г. сумата от 2223 лв. представляваща обезщетение по чл. 225 ал.1 от КТ в размер на 5- месечни и 21 дни брутни работни заплати за времето през което Г.Т.Г. е останал без работа поради незаконното му уволнение за периода от 04.04.2017 година до 26.09.2017 година.
3 АНД No 397/2017 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
И.Д.Р. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 7.11.2017г.
ПРИЗНАВА обвиняемия И.Д.Р. – роден на *** ***, българин, български гражданин, неженен, основно образование, безработен, постоянен адрес:*** неосъждан, ЕГН-********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 29. 09. 2017 г. около 16:30 часа на път ІІІ 795, по посока от с. Екзарх Антимово към гр. Карнобат, област Бургас управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка Опел Корса, с номер на рама WOL000073S6030109, което не е регистрирано по надлежния ред, предвиден в чл. 140, ал. 1 от ЗДП - престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал.1 от НК, като на основание чл.78а, ал.1 НК, го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 (хиляда) лева.
И.Д.Р.
Мотиви от 7.11.2017г.
МОТИВИ
4 АНД No 398/2017 Агенция "Митници" Д.К.И. АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" - МИТНИЦА БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 7.11.2017г.
ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНД № 398/2017 г. по описа на РС-Карнобат, образувано по жалба на Д.К.И., ЕГН-**********,*** срещу Наказателно постановление № 979/2017 г. на Агенция „Митници“, поради просрочване на жалбата.
В законна сила на 15.11.2017г.
5 НОХД No 424/2017 Престъпления против горското стопанство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
М.Т.Ч. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 7.11.2017г.
ОТМЕНЯ наложената на М.Т.Ч., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка" по ДП № 282 ЗМ-219/2017 г. по описа на РУ на МВР-гр.Карнобат- пр.вх.№ 470/2017 г. по описа на Района прокуратура-гр.Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок, считано от днес.
М.Т.Ч.
В законна сила на 15.11.2017г.
6 НОХД No 424/2017 Престъпления против горското стопанство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
М.Т.Ч. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 7.11.2017г.
НАЛАГА на обвиняемия М.Т.Ч., ЕГН **********, за извършеното престъпление по чл. 235 , ал. 2, вр. ал. 1 от НК, на основание чл.235 , ал. 2, вр. ал. 1 във вр. чл. 55, ал. 1, т.2, буква „б” от НК, наказание ПРОБАЦИЯ, включващо следните пробационни мерки: • задължителна регистрация по настоящ адрес:***, Бургаска област, улица „Елин Пелин “ № 68, изразяваща се в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице, с периодичност два пъти седмично за срок от една година; • задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от една година; На основание чл.55 ал.3 от НК, на обвиняемия не се налага наказание „ГЛОБА“.
М.Т.Ч.
В законна сила на 7.11.2017г.